prohlédnout si oddělení ×

Paliativní péče

Paliativní péče je komplexní péče o osoby se závažným onemocněním a jejich rodiny zaměřená na kvalitu života. Jejím cílem je řešit projevy provázející takového onemocnění, nejen fyzické potíže, ale i psychické, sociální, spirituální, právních. Snaží se zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny s plným respektem k jejich přáním a hodnotám. V Nemocnici Hořovice se staráme o dospělé a dětské paliativní pacienty, ambulantně i za hospitalizace.

Paliativní a podpůrný tým

Paliativní péči u nás poskytuje multidisciplinární tým, který tvoří sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholožky a kaplani.
Nemocným a jejich blízkým se snažíme být dobrým průvodcem ve složité životní situaci. Naším cílem je zajistit péči podle přání a možností pacienta a rodiny. Naším úkolem je komunikovat s pacientem jeho zdravotní stav, diagnózu a prognózu, pokud si to přeje, nedílnou součástí naší práce je zvládnout bolest a jiné fyzické obtíže, které nevyléčitelná nemoc přináší.

Společně s pacientem a rodinou sestavujeme plán péče, pomáháme se zorientovat v možnostech zdravotního a sociálního systému a organizovat kvalitní péči doma nebo v lůžkovém zařízení.

Ambulantní péče

V ambulanci paliativní péče zjišťujeme potřeby pacienta a rodiny, plánujeme další péči,  setkáváme se s pacienty při kontrolách, ale zajišťujeme návštěvy doma sestrou či lékařem dle potřeb pacienta a organizujeme péči doma ve spolupráci s Agenturami domácí péče

Konziliární služby

Úzce spolupracujeme s kolegy na všech oddělení Nemocnice Hořovice, společně pečujeme o pacienty formou konziliární služby k poskytnutí nejvyšší možné kvality života a vytvoření plánu péče přijatelnou pro pacienta a jeho rodinu. O zapojení paliativního týmu do péče mohou požádat i pacienti nebo jejich příbuzní, a to u ošetřujícího lékaře na jednotlivých odděleních.

Symptomatická péče

Pomáháme nastavit léčbu nepříjemných projevů nemoci, které ji mohou provázet – bolesti dušnosti, trávicích obtíží, úzkosti , deprese neklidu a jiných potíží. 

Psychologická péče

Můžeme poskytnout jak rychlou krizovou intervenci, tak průběžnou podporu pacientů i jejich blízkých, včetně péče o děti pacientů či o samotné závažně nemocné děti

Sociální poradenství

Soustředíme se na zajištění návazné péči v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, asistenční služby či terénní sociální služby) či institucionální péče (hospice, lůžka následné péče, respitní/odlehčovací pobyty). Pomáháme se vyznat v systému sociálních dávek a finanční podpory i při plánování a zajišťování kompenzačních pomůcek.

Duchovní podpora 

Nabízíme prostor pro sdílení, psychickou podporu a provázení pacientů, blízkých i pečujícího personálu s respektem k osobnímu přesvědčení. Nemocniční kaplani mohou podpořit rozhovorem, tichou přítomností, modlitbou.

Poradenství

Poradenství pro pozůstalé rozvíjíme možnost návaznosti péče o pozůstalé, rádi bychom je podpořili v těžkém období po smrti blízké osoby

Ambulantní paliativní péče

 • NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice
 • Do paliativní ambulance je možné se objednat cestou koordinátorky Mgr. Jitky Lacinové tel. č. 720 044 014 nebo přímo do ambulance 311 552 227
 • ambulance se nachází ve čtvrtém patře nalevo od výtahu v pravé chodbě

 

MUDr. Mahulena Exnerová – odborný garant, péče o dětské pacienty

Mgr. Jitka Lacinová - sestra a hlavní koordinátor týmu

MUDr. Magda Zálešáková – péče o dospělé

MUDr. Soňa Purkar Hegerová – péče o dospělé

MUDr. Kateřina Machková – péče o dětské pacienty

Mgr. Vendula Hakenová – klinický psycholog

Mgr.. Lada Hýlová – sociální pracovnice NH

B.Th. Zbyšek Jonczy – kaplan, krizový intervent

Mgr. et Mgr. Petra Kašperová - kaplan, krizový intervent

BROŽURA PALIATIVNÍ PÉČE NEMOCNICE HOŘOVICE

FORMULÁŘE FINANCE

 • Žádost o příspěvek na péči:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442408/Zadost-o+prispevek-na-peci.pdf/aaf67406-9435-330c-14bf-6e268ea3ca9f

 • Oznámení o poskytovateli pomoci:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442389/Oznameni-o-poskytovateli-pomoci.pdf/6a37496a-ba35-9b43-500b-2af4f81acbc3

 • Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442370/Navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci.pdf/a583509f-c478-23a1-d7e5-98ae7e958a78

 • Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442475/Zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim.pdf/7de658f1-842b-f4ce-3eee-cdbbd82b9c81

 • Žádost o příspěvek na mobilitu

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442456/Zadost-o-prispevek-na-mobilitu.pdf/076a4d69-a01a-8862-c2c0-162fcdc19d20

 • Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442494/Zadost-o-zmenu-naroku-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim.pdf/b5d1f9d0-25bf-9d39-1f1f-6de05871e4fa

FORMULÁŘE SLUŽBY

 • Paliativní lůžkové oddělení Nemocnice Příbram

www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum

 • Hospic sv. Lazara Plzeň

www.hsl.cz/nase-sluzby/

 • Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

www.hospic-cercany.cz/sluzby/luzkovy-hospic-dobreho-pastyre

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece

 • Hospic Štrasburk Praha

www.hospicstrasburk.cz/postup-prijeti-pacienta-klienta/

 • Hospic Malovická Praha

www.hospicmalovicka.com/pro-klienty

 

Kompenzační pomůcky

STŘEDOČESKÝ KRAJ, OKRES BEROUN:

Půjčovna kompenzačních pomůcek Hořovice
Adresa: Městský úřad, Palackého náměstí č.p. 640, 268 01 Hořovice
Telefon: 734 130 797, 605 503 281
www.custodium.cz/zarizeni/pujcovna-kompenzacnich-pomucek-horovice

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Beroun
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 736 282 467
www.socialnisluzby-beroun.cz/zdravotni-postizeni/pujcovna-pomucek

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Žebrák
Adresa: Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Pražská 118, 267 53, Žebrák
Telefon: 311 533 181, 775 595 206
www.mestozebrak.cz/dps

Domov seniorů TGM, Beroun
Adresa: Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun
Telefon: 311 517 982
www.seniori-beroun.cz/default/pujcovna

Ambulance paliativní péče disponuje 2 domácími oxygenátory a lineárními dávkovači

Péče doma
K udržení kontinuity péče v domácím prostředí se snažíme zajistit zdravotní péči o paliativního pacienta v domácím prostředí v úzké spolupráci ambulance paliativní medicíny a agenturami domácí zdravotní péče a praktickými lékaři, nebo předáváme pacienta do péče mobilního hospicu

Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o.
Adresa: Pivovarská 170/3, Beroun, 266 01
www.pecevcelka.cz
Pobočka Hořovice: Mgr. Veronika Toušová, tel. č. 602 280 381, e-mail: tousova@pecevcelka.cz
Pobočka Berounsko: Michaela Krejčí, tel. č. 737 944 826, e-mail: krejci@pecevcelka.cz
Pobočka Rokycansko: Monika Pátková, tel. č. 601 152 163       

Komplexní péče, s.r.o. - Centrum domácí péče
Adresa: Politických vězňů 40, Beroun, 266 01
www.centrumdomacipece.cz
Tel. č. 607 098 798
e-mail: info@centrumdomacipece.cz 

Důstojný odchod, Hospicová mobilní služba
Adresa: Politických vězňů 40, Beroun, 266 01
www.dustojnyodchod.cz
Vrchní sestra Ivana Růžičková, tel. č.: 725 519 173

Kompenzační pomůcky .pdf

Péče v „nemocnici“
Nemocnice Hořovice disponuje v rámci interního oddělení i lůžky pro dospělé pacienty v paliativní péči (terminálním stádiu), lůžka jsou často využívána před dojednáním pobytové či terénní hospicové péče. K zajištění paliativní péče pro dospělé v lůžkovém zařízení spolupracujeme s poskytovateli paliativní péče v Plzni, Příbrami, Praze, ale i v dalších lokalitách:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Adresa: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01, Příbram I
Telefon: 318 641 567, 318 641 568
www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum

Hospic sv. Lazara
Adrea: Sladkovského 2472/66a, Plzeň, 326 00
Telefon: 377 431 381
www.hsl.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Adresa: Vlašská 336/36
Telefon: 257 197 118, 257 197 116
www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece

Hospic Štrasburk
Adresa: Bohnická 12/57, Praha 8, 181 00
Telefon: 283 105 511
www.hospicstrasburk.cz

Tři, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře
Adresa: Sokolská 584, Čerčany, 257 22
Telefon: 317 777 381
www.hospic-cercany.cz/o-nas/

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

 

MUDr. Magda Zálešáková

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2001-2007 magisterské studium Všeobecného lékařství 1.LF UK

Postgraduální vzdělávání, včetně certifikovaných kurzů:

 • 2020 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • kurzy v rámci přípravy na atestaci v oboru Paliativní medicína 2022
 • Kurz Pracovního lékařství při IPVZ 2022
 • Kurz klasické homeopatie -  Uroboros  2012-2015

Praxe v Nemocnici Hořovice

 • lékař Paliativního týmu od 9/2018
 • lékař VPL a PLS NH 9/2020
 • sekundární lékař na interním oddělení od 2018

Předchozí praxe:

 • Ambulance VPL Zdice 2021-2022
 • Ambulance VPL Cerhovice 2017-2020
 • Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice v Praze 2010 a 2014 – sekundární lékař
 • Onkologické oddělení ON Kladno 2008 -sekundární lékař

Kontakt

 • 311 552 224

Ordinační doba

Závodní a praktický lékař
St 8:00 – 12:00
Čt 8:00 – 12:00
8:00 – 12:00