Vnitřní řád

Vnitřní řád NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice je závazný pro všechny hospitalizované a ambulantní pacienty.

Vnitřní řád stanovuje v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, pravidla, práva a povinnosti všech osob, které se vyskytují v NH za účelem vyhledání, poskytnutí a zajištění zdravotní péče.

Pokud pacient s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas a závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo se neřídí Vnitřním řádem NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, může NH ukončit péči o pacienta.

Příjem pacienta

Při přijetí do nemocnice (hospitalizace/ambulantní péče) je pacient povinen na žádost zaměstnance NH, prokázat svou totožnost občanským průkazem a předložit průkaz zdravotní pojišťovny.
Z důvodu zajištění bezpečí poskytované zdravotní péče je při přijetí k hospitalizaci v příjmové ambulanci, na centrálním příjmu nebo na cílovém oddělení pacientům přiložen identifikační náramek s osobními údaji, který obsahuje údaje: jméno, příjmení, datum narození, unikátní číselný kód generovaný nemocničním informačním systémem.
Pacient je přijímán k hospitalizaci na základě vyjádřeného písemného informovaného souhlasu, který s pacientem sepisuje zdravotnický personál nejdéle 24 hodin od přijetí k hospitalizaci.
Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta.
Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.
Pacient má právo vyjádřit informovaný nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb. O  tomto je učiněn písemný záznam formou negativního reversu do zdravotnické dokumentace pacienta. Pokud to časové podmínky dovolí, doporučuje se opakované vyjádření nesouhlasu pacienta,  a to minimálně 2x v časovém odstupu 30 minut.  Pacient musí před podpisem negativního reversu od lékaře obdržet informace o vážnosti zdravotního stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit zdraví nebo ohrozit život pacienta, je seznámen s možnými alternativami řešení. Všechny informace poskytnuté pacientovi jsou zaznamenány do negativního reversu a vloženy do zdravotnické dokumentace pacienta s podpisem informujícího, informovaného a svědka.
V rámci informovaného souhlasu pacient uvede jména osob, vztah k pacientovi těchto osob a kontakty na osoby, kterým lze/nelze, v předem stanoveném rozsahu, předávat informace o zdravotním stavu pacienta. Tyto osoby, stejně tak jako rozsah předávaných informací, lze v průběhu hospitalizace měnit.
Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.
Pokud soud přidělí pacientovi opatrovníka nebo zákonného zástupce, musí se vše mimo akutní výkony řešit s těmito osobami a informovaný souhlas podléhá jejich rozhodnutí.
Z důvodu zajištění ochrany osobních a citlivých údajů lze informace o zdravotním stavu pacienta předávat pouze osobám uvedeným v informovaném souhlasu a na základě sdělení předem stanoveného hesla.
Při příjmu k hospitalizaci si pacient s sebou přináší požadovanou dokumentaci (např. laboratorní výsledky, rentgenové snímky, doporučení k přijetí, předoperační vyšetření, vystavenou pracovní neschopnost, atd….).
Pokud má pacient jakýkoliv typ alergie, je povinen sdělit tuto informaci zdravotnickému personálu oddělení.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, o potřebě ošetřování


Zaměstnaná osoba má na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře nárok na vystavení:

Je vystaveno na žádost  ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou. Rozhodnutí musí být vystaveno v den propuštění z hospitalizace – pokud tato trvá alespoň 7 dnů, není možné je vystavit zpětně.

Ošetřující personál

Pacient má právo znát jméno svého ošetřujícího lékaře a ostatních členů zdravotnického týmu.
Všichni zaměstnanci NH jsou viditelně označeni vizitkou, kde je uvedeno jejich jméno, příjmení, titul a funkce.
V rámci nemocnice probíhá výuka a příprava studentů lékařských fakult a zdravotnických škol. Učitelé a studenti jsou součástí zdravotnického týmu, podílejí se pod dohledem plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků na diagnostice a léčbě pacientů. Pacient má právo být o této skutečnosti informován a kdykoliv přítomnost těchto osob odmítnout. O této skutečnosti je uveden záznam v informovaném souhlasu s hospitalizací (součást zdravotnické dokumentace pacienta).

Diagnosticko-terapeutický plán


Ke každému pacientovi je přistupováno v rámci poskytování zdravotní péče individuálním způsobem na základě stanovení individuálního léčebného postupu.
Diagnosticko-terapeutický plán stanovuje lékař ve spolupráci s pacientem a ostatními členy zdravotnického týmu, na základě současného zdravotního problému a stavu předchorobí pacienta, v logické a časové posloupnosti, na základě doporučených lékařských a ošetřovatelských postupů, za podpory moderních technologií.
Součástí léčebného postupu je diagnostická rozvaha, návrh léčby, léčebný režim a plánování propuštění.
Pacient je povinen tento režim dodržovat a pravdivě informovat zdravotnický personál o vývoji svého zdravotního stavu.
Pacient má právo kdykoliv požádat ošetřujícího lékaře o informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby, výsledcích jednotlivých vyšetření a plánovaném léčebné postupu.
Pacient je oprávněn vyžádat si názor jiného lékaře, a to za podmínek stanovených zákonem.
Povinností zdravotnického personálu je před každým diagnosticko-terapeutickým výkonem ověřit totožnost pacienta dotazem na jméno, příjmení, datum narození a kontrolou správnosti uvedených údajů na identifikačním náramku.

Osobní věci pacienta

Pacient přichází k hospitalizaci pouze s osobním oblečením a věcmi, které vyžaduje hospitalizace (bezpečné přezůvky, pyžamo, župan, předměty pro osobní hygienu – ručník, mýdlo, zubní kartáček a pastu, žínku, hřeben, holení apod.).
Při přijetí do nemocnice pacient uloží své věci na vyhrazené místo určené ošetřovatelským personálem příslušného oddělení.
Pacient má v průběhu hospitalizace k dispozici vyčleněný prostor pro civilní osobní oblečení, obuv a noční stolek u lůžka.
Při příjmu k hospitalizaci není vhodné mít u sebe větší částku peněz nebo cenné předměty (šperky, hodinky, brýle, cennosti, …). Pokud tomu tak je, lze uložit cennosti a větší finanční obnos proti potvrzení v nemocničním trezoru. Jen v tomto případě může pacient vůči nemocnici požadovat náhradu případných ztrát. Nebude-li tak učiněno, NH nenese zodpovědnost.
Proti témuž potvrzení budou tyto předměty/finanční hotovost vráceny/a při propuštění z hospitalizace.
Mobilní telefon, notebook a jiné drobné elektrospotřebiče je dovoleno používat v průběhu hospitalizace s následujícím omezením: vizity zdravotnického personálu, vyšetření, zdravotnické výkony.
Používat mobilní telefon je dovoleno tehdy, pokud jeho použití neruší ostatní pacienty a zdravotnické pracovníky při výkonu povolání.
Ostatní vlastní elektrická zařízení může pacient používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.
Je přísně zakázáno vnášet do NH zbraně, střelivo, nože s dlouhou čepelí, výbušniny či jiné nebezpečné předměty.

Vnesená léčiva


Pokud pacient k hospitalizaci přináší léčiva chronické medikace je povinen o této skutečnosti informovat zdravotnický personál.
Vnesené léky pacient při přijetí na oddělení odevzdá zdravotnickému personálu, který je zaeviduje a uloží na bezpečné místo.
Pacient nesmí užívat v rámci hospitalizace žádné vnesené léky bez vědomí a ordinace lékaře.
Pokud je chronická medikace ordinována a některé léčivo z této medikace není dostupné v NH, lze podávat pacientovi jím vnesené léčivo z originálního, neproexspirovaného balení po dobu nezbytně nutnou.
Při ukončení hospitalizace jsou uložená léčiva vrácena zpět pacientovi.

Denní režim


Seznámení s provozem oddělení


Každý pacient má povinnost seznámit se při příchodu k hospitalizaci s vybranými dokumenty pracoviště/NH (Vnitřní řád NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice, Domácí řád pracoviště, Požární poplachová směrnice, Práva pacientů).
Požární poplachové směrnice s vyznačenými únikovými cestami jsou umístěny viditelně na stěnách každého pracoviště.
Pacient má právo seznámit se s prostorovým uspořádáním oddělení, na kterém je hospitalizován.

Hygienicko-epidemiologický režim


Pacient je umístěn na pokoj oddělení dle ordinace lékaře.
Pacient je povinen dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření dle pokynů zdravotnického personálu.
Zdravotnický personál je povinen dodržovat hygienicko-epidemiologický režim dle ordinace ošetřujícího lékaře.
Pacient má k dispozici dezinfekční přípravky pro hygienickou dezinfekci rukou.
Pacient má právo na výměnu ložního prádla minimálně 1x/7 dní, při znečištění a dále dle specifik jednotlivých oddělení.
Je zakázáno do nemocnice vnášet květiny a umísťovat je v prostorách oddělení.
Doprovod pacienta má zákaz vstupu do přísně aseptických prostor nemocnice (centrální operační sály, operační sál porodnického oddělení, zákrokové sálky).

Manipulace s odpady


V NH je tříděn odpad dle legislativních požadavků ČR.
V souvislosti s hospitalizací pacienta vzniká nejčastěji komunální odpad, nebezpečný odpad, obalový materiál – plasty, sklo.
Na pokojích standardních oddělení jsou k dispozici nádoby na komunální odpad, které jsou označeny štítkem NH s kódem odpadu 20 03 01.
Na pokojích pracovišť poskytujících intenzivní/resuscitační péči jsou nádoby na odpad označeny štítkem NH s kódem nebezpečného odpadu 18 01 03.
Plastové obaly jsou vhazovány mimo komunální odpad do vyčleněných nádob (žluté pytle), značené štítkem NH s kódem odpadu 15 01 02.
Skleněný odpad předává pacient personálu pracoviště, který jej následně likviduje pod kódem 15 01 07.

Stravování


Stravu a dietu určuje ošetřující lékař v rámci ordinace.
Není-li ošetřujícím lékařem určeno jinak, podává se 3x/24 hod. v časech, dle domácího řádu jednotlivých pracovišť.
Strava je podávána tabletovým systémem.
Ke stravování mobilních pacientů je k dispozici stůl a židle na pokojích pacientů.
Nechodícím pacientům je strava roznášena k lůžku.
V odůvodněných případech je pacientovi zprostředkována konzultace nutričního terapeuta.
Pacienti mohou konzumovat vlastní/donesenou stravu a nápoje pouze na základě souhlasného stanoviska zdravotnického personálu.
Pacienti mají k dispozici na každém pracovišti chladničku pro uložení vlastních/donesených potravin a nápojů.
Potraviny a nápoje určené k uložení do této chladničky musí být označené identifikačními údaji pacienta (jméno, příjmení, datum narození).
Potraviny jsou pravidelně kontrolovány personálem a nemocnice si vyhrazuje právo na likvidaci potravin s prošlou dobou použitelnosti a neoznačených jménem.

Návštěvy

Pacient má právo přijímat návštěvy neomezeně, a to s ohledem na svůj zdravotní stav, chod pracoviště a spolubydlící pacienty.
Podmínky návštěv jednotlivých pracovišť jsou stanoveny v domácích řádech jednotlivých oddělní, liší se na základě potřeb a specifik konkrétního pracoviště.
Nemocnice je oprávněna z vážných důvodů návštěvy pacientů dočasně omezit/zakázat (epidemiologické situace).
Na oddělení ARO a lůžka intenzivní péče nejsou vhodné návštěvy dětí.

Vycházky

Pokud má pacient povoleny vycházky, používá civilní obuv.
Pacient je povinen před odchodem z pracoviště o této skutečnosti informovat sestru. 
V rámci vycházek není dovoleno opouštět areál nemocnice.

Duchovní a spirituální služby


V rámci poskytování zdravotní péče zaměstnanci nemocnice respektují hodnotový systém pacientů.
Otázky spirituálních a duchovních potřeb pacienta jsou primárně hodnoceny při příjmu k hospitalizaci.  
Pacient má právo vyjádřit svůj požadavek na zajištění těchto potřeb kdykoliv v průběhu hospitalizace.
V případě zájmu o tyto služby zdravotnický personál tyto služby zprostředkuje.

Návykové látky

V průběhu hospitalizace je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky.
Pacient má povinnost podrobit se na základě rozhodnutí lékaře, v odůvodněných případech, vyšetření za účelem prokázání, zda pacient je/není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Kouření je ve všech budovách/prostorách NH zakázáno.
Z porušení těchto zákazů mohou být vyvozeny důsledky.

Názory a připomínky

Své názory a připomínky na pobyt v nemocnici mohou pacienti sdělit prostřednictvím formulářů určeným pro tyto účely.
Formuláře jsou umístěné vedle schránek, při vstupu jednotlivých pracovišť nebo na vyžádání u zdravotnického personálu.
Vyplněné formuláře jsou vhazovány do volně přístupných schránek., které jsou umístěny při vstupu na každém pracovišti.

Vyjádření ne/spokojenosti

Stížnosti

V případě závažných pochybností o průběhu hospitalizace, léčebném režimu nebo kvalitě poskytovaných zdravotních služeb má pacient právo vyjádřit své výhrady.
Forma podání stížnosti je ústní či písemná.
Pacient se může obrátit na jakéhokoliv člena zdravotnického týmu, který má povinnost o této skutečnosti bezprostředně informovat vedení pracoviště a Oddělení kvality péče.
Postup pro podání stížnosti je uveden na webových stránkách nemocnice.

Nadstandardní ubytování

NH nabízí možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích.
Poplatky za nadstandardně vybavené pokoje nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejich využití je možné za příplatek dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách nemocnice nebo dostupného k nahlédnutí na požádání u zdravotnického personálu.
Možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích je omezena jejich kapacitou.

Hospitalizace doprovázející osoby

O spoluhospitalizaci doprovázejících osob rozhoduje primář oddělení/službu konající lékař na základě zdravotního stavu pacienta s ohledem na kapacitu a provozní možnosti pracoviště.
Nemocnice má právo přítomnost doprovodu omezit, a to v případech, kdy doprovod projevuje známky infekčního onemocnění či intoxikace nebo pokud se projevuje agresivně nebo násilně.

Přítomnost doprovodu u dítěte při hospitalizaci

Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, přítomnost jiné osoby blízké nebo osoby jím určené při poskytování zdravotních služeb.
O přijetí doprovodu dítěte na lůžko rozhoduje lékař na základě volné kapacity lůžek. V případě plného obsazení oddělení dětskými pacienty nemá doprovod právo na lůžko.
Hospitalizace doprovodu na standardním oddělení i JIP je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta u dětí do 6 let.
U dětí nad 6 let věku není pobyt doprovodu na oddělení hrazen ze zdravotního pojištění, nevzniká nárok na pracovní neschopnost, je však možné hospitalizovat doprovod dítěte na vlastní náklady (viz ceník služeb a výkonů).
Doprovod je přijat k hospitalizaci vzhledem k potřebám dítěte, proto se o něj stará v rozsahu péče dle pokynů ošetřujícího personálu.
Doprovázející osoba informuje zdravotnické pracovníky o tom, kdy plánuje být u dítěte přítomna a kdy nikoli.
V případech, kdy je objektivně možná přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce, je primárním kritériem přání dítěte. Pokud dítě není schopno projevit v této otázce svou vůli, je na rodičích, aby našli v této otázce shodu.
Dítě s odpovídající volní a rozumovou vyspělostí má právo projevit vůli, aby konkrétní zákonný zástupce či osoba blízká u něj přítomni nebyli.
Doprovod může dítě doprovázet až do prostoru pro předání na operační sál a následně může být přítomen na pooperačním pokoji. Na samotný operační sál není přístup doprovázející osoby z provozně-hygienických důvodů povolen.

Přítomnost psa se speciálním výcvikem

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá vodicího nebo asistenčního psa, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa ve zdravotnickém zařízení, za níže uvedených podmínek:

Přítomnost psa je zakázána na: Centrálních operačních sálech, Porodních sálech, Novorozeneckém oddělení, ARO a JIP.

Propuštění pacienta z hospitalizace


Pacient má právo být informován o plánovaném propuštění z hospitalizace.
Při propouštění je pacient informován ošetřujícím lékařem o dosavadním průběhu léčení a o dalším jeho plánovaném postupu.
Pacient je při propuštění z hospitalizace vybaven předběžnou/definitivní propouštěcí zprávou a předepsanými léčivy na dobu nezbytně nutnou (3 dny).
Do tří dnů od propuštění z hospitalizace je pacient povinen navštívit svého praktického lékaře a předložit mu propouštěcí zprávu za účelem konzultace dalšího léčebného postupu.
Po ukončení hospitalizace je pacient povinen uhradit všechny poplatky, za poskytnuté zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění.
O sanitním transportu pacientů, kteří se nejsou sami schopni dopravit do místa bydliště nebo jiného určeného místa, rozhoduje při propuštění ošetřující lékař.

Pacient samoplátce


Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
Je-li k plánované hospitalizaci v NH přijímán pacient samoplátce, je indikující lékař povinen o této skutečnosti informovat oddělení pojišťoven, které na základě seznamu plánovaných výkonů připraví pro samoplátce předběžnou finanční kalkulaci za tuto hospitalizaci. Souhlasné stanovisko s touto předběžnou finanční kalkulací pacient stvrdí svým podpisem.
Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
Výše úhrady za poskytnutí zdravotní služby je stanovena částkou 3 Kč / 1 bod. (výši bodů za jednotlivé zdravotní výkony stanovuje Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami).

Regulační poplatky

Pacient hradí pouze regulační poplatek, pokud je stanoven.

Sociální služby

NH zajišťuje služby sociální pracovnice.

Nabízené služby:

Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, pořizování výpisů a kopií

Zdravotnická dokumentace vedená o pacientovi je majetkem poskytovatele zdravotních služeb.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií je možné na základě podané žádosti na Oddělení kvality péče a uhrazení poplatku dle aktuálně platného „Ceníku administrativních úkonů“. Formulář žádosti je volně ke stažení na webových stránkách NH Hospital a.s., dále na vyžádání u zdravotnického personálu oddělení a na Oddělení kvality péče.

Uzavřená zdravotnická dokumentace
Do uzavřené zdravotnické dokumentace (po ukončení hospitalizace/po ambulantním ošetření) má právo nahlížet, pořizovat kopie a výpisy:
Pacient na základě kontroly totožnosti.

Otevřená zdravotnická dokumentace

Do otevřené zdravotnické dokumentace (v průběhu hospitalizace/ambulantního ošetření) má právo nahlížet, pořizovat kopie a výpisy:

Dříve vyslovené přání

Pacient může pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.
Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a písemným poučením o důsledcích takového rozhodnutí registrujícím praktickým lékařem a lékařem specialistou, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
Pacient může též učinit vyslovené přání při přijetí k hospitalizaci nebo v průběhu hospitalizace a takové dříve vyslovené přání se vztahuje k aktuální hospitalizaci, pro poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem po podpisu pacienta, lékaře a svědka.
Dříve vyslovené přání nelze uplatnit u nezletilých osob a osob s omezenou svéprávností.

 

Platnost: od 1. 9. 2023