prohlédnout si oddělení ×

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

ARO disponuje plně vybavenými lůžky, na kterých poskytuje péči pacientům po všech operačních výkonech provedených v Nemocnici Hořovice. Zajišťuje poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie na centrálních operačních sálech. V případě nutnosti zajišťuje intenzivní pooperační monitoraci nebo specializovanou pooperační péči např. použitím eliminačních metod. Zajišťuje provoz anesteziologické ambulance a komplexní předoperační přípravu pacientů k plánovaným i akutním výkonům, jakož i léčbu akutní pooperační bolesti.

Profil anesteziologického úseku oddělení ARO

Na anesteziologickém úseku zajišťuje komplexní péči o nemocné v celém období před, během a po operačním nebo diagnostickém výkonu vyžadujícím anestézii nebo analgosedaci. V Nemocnici Hořovice se provádí široké spektrum celkové i místní či svodné anestézie. Oddělení ARO se zabývá léčbou akutní i chronické bolesti. V současné době oddělení poskytuje anesteziologické služby všem operačním oborům. Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti anestézie je předanestetické vyšetření u plánovaných operačních a diagnostických výkonů prováděno na anesteziologické ambulanci.

Náplň práce:

 • Provoz anesteziologické ambulance – komplexní předoperační příprava pacientů k plánovaným i akutním výkonům.
 • Poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie na centrálních operačních sálech.
 • Poskytování porodnické analgezie a anestezie u císařských řezů a ostatních akutních výkonů v porodnictví.
 • Provádění ambulantní anestezie a anestezie pro krátké výkony na detašovaných pracovištích.
 • Zajištění provozu dospávacího pokoje v areálu COS a potřebné konziliární činnosti v rámci NH.
 • Zajištění léčby akutní pooperační bolesti.

Resuscitační úsek

Resuscitační úsek se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou kriticky nemocných, tj. takových pacientů, jejichž život je ohrožen pro poruchu základních životních funkcí. V naší nemocnici je péče o závažně nemocné integrována do multidisciplinární jednotky intenzivní péče (ICU), jejíž součástí jsou kromě lůžek ARO i jednotky intenzivní péče operačních oborů, interny a neurologie.

ARO disponuje 5 plně vybavenými lůžky, na kterých poskytuje péči u pacientů:

 • po všech operačních výkonech provedených v NH, v případě nutnosti intenzivní pooperační monitorace, v případě komplikací anestezie nebo chirurgické péče, v případě nutnosti specializované pooperační péče např. použití eliminačních metod
 • hospitalizovaných nebo ošetřených v NH (ambulance, standardní oddělení, JIP), u kterých došlo k akutnímu zhoršení celkového stavu, vyžadujícímu resuscitační péči, u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci
 • spádových, přivezených RZP, vyžadujících resuscitační péči, nebo specializovanou péči ARO (eliminační metodiky)
 • spádových, přeložených po domluvě z pracovišť jiných zdravotnických zařízení, vyžadujících resuscitační péči
 • nespádových (ve výjimečných případech) a po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo vedoucím lékařem lůžkového ARO.

Struktura péče a typy výkonů prováděných na ARO:

 • kardiopulmonální resuscitace pro celou NH
 • umělá plicní ventilace včetně neinvazivní plicní ventilace, s možností monitorace parametrů plicní mechaniky
 • komplexní podpora i monitorace krevního oběhu, zahrnující použití všech dostupných farmakologických postupů, invazivní monitorace plicnicovým katétrem a metodou transpulmonální termodiluce (PiCCO). Dočasná externí i transvenózní kardiostimulace (prováděno i pro pacienty interního oddělení), nyní též s možností zavádění pod skiaskopickou kontrolou na RTG pracovišti.
 • péče o pacienty s edémem mozku nebo kraniocerebrálním poraněním nevyžadujícím akutní neurochirurgický zákrok nebo zavedení nitrolebního čidla
 • komplexní péče o vnitřní prostředí a výživu, s výjimkou zavádění enterálních sond do GIT
 • náhrada funkcí ledvin. Kontinuální eliminační metodiky – CVVH, CVVHD, CVVHDF, přístroj umožňuje i provádění hemabsporpce
 • léčba intoxikací
 • komplexní farmakoterapie, cílená ATB terapie ve spolupráci s mikrobiologem

Provádění invazivních zákroků:

 • tracheální intubace
 • perkutánní dilatační tracheostomie
 • zavádění centrálních žilních katetrů, arteriálních katetrů, dialyzačních katetrů, plicnicových katetrů, katetrů PiCCO, transvenózní kardiostimulace
 • provádění hrudních drenáží
 • zavádění permanentních močových katetrů a nazogastrických sond AMBULANCE

Anesteziologická ambulance (předoperační vyšetření) tel. č. : 311 558 810
Ambulance léčby chronické bolesti a umělé výživy (objednání)  tel. č. : 725 833 057 (čtvrtek od 11:00 - 18:00)
Nutriční poradna objednání: tel. č. 14 500
  kontakt na ordinaci: 311 558 811

 ODDĚLENÍ

Informace na hospitalizované pacienty ARO + JIP tel. č. : 311 558 804 (8805, 8806, 8807)
E-mail aro@nemocnice-horovice.cz

Anesteziologicko-resuscitační oddělení podléhá zvláštnímu hygienickému a provoznímu režimu.

Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 14. 00 hod. - 16. 00 hod. Návštěvy mimo uvedené hodiny je nutné nejprve telefonicky nebo osobně domluvit s ošetřujícím lékařem nebo s ošetřující sestrou.

Na oddělení mohou na návštěvu současně maximálně 2 dospělé osoby, dětem není vstup povolen. V případě většího počtu osob je nutné se postupně vystřídat.

Před vstupem na oddělení se obléknete do ochranného pláště (empíru) a vezmete si jednorázové návleky na obuv. V případě, že právě proděláváte přenosnou nákazu dýchacího systému nebo trpíte jiným přenosným onemocněním, konzultujte vstup na oddělení s lékařem našeho oddělení. Je třeba zvážit riziko pro Vás i pro pacienta.

Při příchodu vyčkejte ve vstupním filtru na ošetřující personál, který vás na box k pacientovi uvede. V případě, že právě u pacienta probíhá vyšetřování, instrumentální výkon nebo jiná důležitá činnost, budete informováni o čase, ve kterém budete moci pacienta navštívit.

Pokud chcete nemocnému cokoli přinést, zejména pak potraviny, je třeba se nejdříve domluvit s ošetřujícím personálem.

Prosíme Vás o pochopení a spolupráci při dodržování těchto zásad. Snažíme se zajistit co největší komfort a bezpečnost pro naše, často kriticky nemocné pacienty.

Podávání informací o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu pacienta podáváme v souladu s platnými zákony pouze osobám blízkým nebo soudem ustanoveným opatrovníkům. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství).

Informace poskytujeme pouze prokazatelně identifikovaným osobám, nejprve pouze při osobním kontaktu v průběhu návštěvy, následně je možné dohodnout i „heslo“ pro telefonické podávání informací. Dosud neznámým osobám nemůžeme informace o zdravotním stavu poskytnout.

 

 

Ambulance léčby bolesti

Objednání: 725 833 057

Kontakt na ordinaci: 725 833 057

Specifikace poskytované péče:

Ambulance pro léčbu chronické bolesti se zabývá diagnostikou a léčbou chronických bolestivých stavů. Věnuje se léčbě bolesti z různých příčin – bolesti nenádorové i nádorové.

 • Pacienti: Hlavní skupinu pacientů představují pacienti s chronickou bolestí zad, bolestmi kloubů, bolestí hlavy a bolestí neuropatickou doprovázející různá další onemocnění (cukrovka, pásový opar, ischemická choroba dolních končetin, stavy po chemoterapii a podobně). Samostatnou skupinu pacientů představují pacienti s bolestí při onkologickém onemocnění. Pro objednání volejte 725 833 057 - čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod.

 • Metody: V Ambulanci léčby bolesti jsou využívány k léčbě bolesti metody farmakologické i nefarmakologické. ALB disponuje širokým spektrem léků proti bolesti (analgetik) a pomocných léků (koanalgetik) s možností různého způsobů podání léku. Další součástí terapie v ambulanci je možnost podávání analgetických infuzí a provádění invazivních metod – nervových blokád (opichů) včetně kontinuálních metod (v rámci polodenního stacionáře). Lékař ambulance bolesti poskytuje konziliární služby pro celou nemocnici v rámci odbornosti léčba bolesti a paliativní medicína.

 • Spolupráce: Ambulance pracuje v návaznosti na lůžkové resuscitační oddělení, konziliární ambulantní a lůžkové neurologické oddělení, rehabilitační oddělení, ambulantně multidisciplinární spolupráce s odborností interní, kardiologickou, psychologem, psychiatrem, revmatologem. Kompletní laboratorní zázemí a zázemí v oblasti zobrazovacích metod (RTG,CT, sono, ECHO) i s možností provádění intervenčních metod pod CT,RTG, sonografickou kontrolou. Ambulance má přímou návaznost na vyšší pracoviště ALB IKEM Praha.

Důležité informace:

 • Zařazení pracoviště v rámci struktury algeziologických pracovišť: Pracoviště II. typu.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Michal Průša, MBA Čt 8:00 – 14:30

Umístění v nemocnici

Ambulantní trakt navazující na vrátnici před hlavní budovou nemocnice.