Práva a povinnosti pacientů

Základní práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jinak.

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Dále má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na:

Povinnosti pacienta

Pacient (zákonný zástupce, opatrovník) je při poskytování zdravotních služeb povinen

Prokázání totožnosti

Pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni na žádost zdravotnického pracovníka prokázat svou totožnost občanským průkazem. Povinnost prokázat se občanským průkazem má také osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu. Jestliže pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník odmítne prokázat totožnosti, může nemocnice odmítnout požadovanou součinnost nebo poskytování zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. 

Etický kodex Práv pacientů vznikl v návaznosti na Listinu základních práv a svobod. Práva pacientů vyhlásila Centrální etická komise MZ ČR dne 25.2.1992.