prohlédnout si oddělení ×

Paliativní péče

Paliativní péče je komplexní péče o osoby se závažným onemocněním a jejich rodiny zaměřená na kvalitu života. Jejím cílem je řešit projevy provázející takového onemocnění, nejen fyzické potíže, ale i psychické, sociální, spirituální, právních. Snaží se zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny s plným respektem k jejich přáním a hodnotám. V Nemocnici Hořovice se staráme o dospělé a dětské paliativní pacienty, ambulantně i za hospitalizace.

Paliativní a podpůrný tým

Paliativní péči u nás poskytuje multidisciplinární tým, který tvoří sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholožky a kaplani.
Nemocným a jejich blízkým se snažíme být dobrým průvodcem ve složité životní situaci. Naším cílem je zajistit péči podle přání a možností pacienta a rodiny. Naším úkolem je komunikovat s pacientem jeho zdravotní stav, diagnózu a prognózu, pokud si to přeje, nedílnou součástí naší práce je zvládnout bolest a jiné fyzické obtíže, které nevyléčitelná nemoc přináší.

Společně s pacientem a rodinou sestavujeme plán péče, pomáháme se zorientovat v možnostech zdravotního a sociálního systému a organizovat kvalitní péči doma nebo v lůžkovém zařízení.

Ambulantní péče

V ambulanci paliativní péče zjišťujeme potřeby pacienta a rodiny, plánujeme další péči,  setkáváme se s pacienty při kontrolách, ale zajišťujeme návštěvy doma sestrou či lékařem dle potřeb pacienta a organizujeme péči doma ve spolupráci s Agenturami domácí péče

Konziliární služby

Úzce spolupracujeme s kolegy na všech oddělení Nemocnice Hořovice, společně pečujeme o pacienty formou konziliární služby k poskytnutí nejvyšší možné kvality života a vytvoření plánu péče přijatelnou pro pacienta a jeho rodinu. O zapojení paliativního týmu do péče mohou požádat i pacienti nebo jejich příbuzní, a to u ošetřujícího lékaře na jednotlivých odděleních.

Symptomatická péče

Pomáháme nastavit léčbu nepříjemných projevů nemoci, které ji mohou provázet – bolesti dušnosti, trávicích obtíží, úzkosti , deprese neklidu a jiných potíží. 

Psychologická péče

Můžeme poskytnout jak rychlou krizovou intervenci, tak průběžnou podporu pacientů i jejich blízkých, včetně péče o děti pacientů či o samotné závažně nemocné děti

Sociální poradenství

Soustředíme se na zajištění návazné péči v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, asistenční služby či terénní sociální služby) či institucionální péče (hospice, lůžka následné péče, respitní/odlehčovací pobyty). Pomáháme se vyznat v systému sociálních dávek a finanční podpory i při plánování a zajišťování kompenzačních pomůcek.

Duchovní podpora 

Nabízíme prostor pro sdílení, psychickou podporu a provázení pacientů, blízkých i pečujícího personálu s respektem k osobnímu přesvědčení. Nemocniční kaplani mohou podpořit rozhovorem, tichou přítomností, modlitbou.

Poradenství

Poradenství pro pozůstalé rozvíjíme možnost návaznosti péče o pozůstalé, rádi bychom je podpořili v těžkém období po smrti blízké osoby

Ambulantní paliativní péče

NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice

Do paliativní ambulance je možné se objednat cestou koordinátorky Mgr. Jitky Lacinové

720 044 014 nebo přímo do ambulance 311 552 227

ambulance se nachází ve čtvrtém patře nalevo od výtahu v pravé chodbě –  proklik na mapu nemocnice a zvýraznění naší ambulance

 

MUDr. Mahulena Exnerová – odborný garant, péče o dětské pacienty

Mgr. Jitka Lacinová - sestra a hlavní koordinátor týmu

MUDr. Magda Zálešáková – péče o dospělé

MUDr. Soňa Purkar Hegerová – péče o dospělé

MUDr. Kateřina Machková – péče o dětské pacienty

Mgr. Vendula Hakenová – klinický psycholog

Mgr.. Lada Hýlová – sociální pracovnice NH

B.Th. Zbyšek Jonczy – kaplan, krizový intervent

Mgr. et Mgr. Petra Kašperová - kaplan, krizový intervent

FORMULÁŘE FINANCE

 • Žádost o příspěvek na péči:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442408/Zadost-o+prispevek-na-peci.pdf/aaf67406-9435-330c-14bf-6e268ea3ca9f

 • Oznámení o poskytovateli pomoci:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442389/Oznameni-o-poskytovateli-pomoci.pdf/6a37496a-ba35-9b43-500b-2af4f81acbc3

 • Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442370/Navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci.pdf/a583509f-c478-23a1-d7e5-98ae7e958a78

 • Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442475/Zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim.pdf/7de658f1-842b-f4ce-3eee-cdbbd82b9c81

 • Žádost o příspěvek na mobilitu

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442456/Zadost-o-prispevek-na-mobilitu.pdf/076a4d69-a01a-8862-c2c0-162fcdc19d20

 • Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442494/Zadost-o-zmenu-naroku-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim.pdf/b5d1f9d0-25bf-9d39-1f1f-6de05871e4fa

FORMULÁŘE SLUŽBY

 • Paliativní lůžkové oddělení Nemocnice Příbram

www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum

 • Hospic sv. Lazara Plzeň

www.hsl.cz/nase-sluzby/

 • Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

www.hospic-cercany.cz/sluzby/luzkovy-hospic-dobreho-pastyre

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece

 • Hospic Štrasburk Praha

www.hospicstrasburk.cz/postup-prijeti-pacienta-klienta/

 • Hospic Malovická Praha

www.hospicmalovicka.com/pro-klienty

 

Kompenzační pomůcky

STŘEDOČESKÝ KRAJ, OKRES BEROUN:

Půjčovna kompenzačních pomůcek Hořovice
Adresa: Městský úřad, Palackého náměstí č.p. 640, 268 01 Hořovice
Telefon: 734 130 797, 605 503 281
www.custodium.cz/zarizeni/pujcovna-kompenzacnich-pomucek-horovice

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Beroun
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 736 282 467
www.socialnisluzby-beroun.cz/zdravotni-postizeni/pujcovna-pomucek

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Žebrák
Adresa: Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Pražská 118, 267 53, Žebrák
Telefon: 311 533 181, 775 595 206
www.mestozebrak.cz/dps

Domov seniorů TGM, Beroun
Adresa: Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun
Telefon: 311 517 982
www.seniori-beroun.cz/default/pujcovna

Ambulance paliativní péče disponuje 2 domácími oxygenátory a lineárními dávkovači

Péče doma
K udržení kontinuity péče v domácím prostředí se snažíme zajistit zdravotní péči o paliativního pacienta v domácím prostředí v úzké spolupráci ambulance paliativní medicíny a agenturami domácí zdravotní péče a praktickými lékaři, nebo předáváme pacienta do péče mobilního hospicu

Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o.
Adresa: Pivovarská 170/3, Beroun, 266 01
www.pecevcelka.cz
Pobočka Hořovice: Mgr. Veronika Toušová, tel. č. 602 280 381, e-mail: tousova@pecevcelka.cz
Pobočka Berounsko: Michaela Krejčí, tel. č. 737 944 826, e-mail: krejci@pecevcelka.cz
Pobočka Rokycansko: Monika Pátková, tel. č. 601 152 163       

Komplexní péče, s.r.o. - Centrum domácí péče
Adresa: Politických vězňů 40, Beroun, 266 01
www.centrumdomacipece.cz
Tel. č. 607 098 798
e-mail: info@centrumdomacipece.cz 

Důstojný odchod, Hospicová mobilní služba
Adresa: Politických vězňů 40, Beroun, 266 01
www.dustojnyodchod.cz
Vrchní sestra Ivana Růžičková, tel. č.: 725 519 173

Kompenzační pomůcky .pdf

Péče v „nemocnici“
Nemocnice Hořovice disponuje v rámci interního oddělení i lůžky pro dospělé pacienty v paliativní péči (terminálním stádiu), lůžka jsou často využívána před dojednáním pobytové či terénní hospicové péče. K zajištění paliativní péče pro dospělé v lůžkovém zařízení spolupracujeme s poskytovateli paliativní péče v Plzni, Příbrami, Praze, ale i v dalších lokalitách:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Adresa: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01, Příbram I
Telefon: 318 641 567, 318 641 568
www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum

Hospic sv. Lazara
Adrea: Sladkovského 2472/66a, Plzeň, 326 00
Telefon: 377 431 381
www.hsl.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Adresa: Vlašská 336/36
Telefon: 257 197 118, 257 197 116
www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece

Hospic Štrasburk
Adresa: Bohnická 12/57, Praha 8, 181 00
Telefon: 283 105 511
www.hospicstrasburk.cz

Tři, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře
Adresa: Sokolská 584, Čerčany, 257 22
Telefon: 317 777 381
www.hospic-cercany.cz/o-nas/

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče