prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 220 Umístění v nemocnici

Následná intenzivní péče pro děti

Oddělení následné intenzivní péče pro děti - NIP poskytuje multidisciplinární chronickou intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových skupin, které jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocné. Jde o děti s různým typem diagnóz chronicky ovlivňujících základní životní funkce, jejichž podpora je v různém stupni nadále nutná. Jsou to děti například po těžkém polytraumatu s přetrvávajícími následky, kraniocerebrálním poranění s následným ovlivněním činnosti mozku a s různou hloubkou poruchy vědomí, až po stupeň vigilního kómatu, genetické vady, ale i dětští onkologičtí pacienti v terminálním stadiu, kde možnosti léčby byly již vyčerpány.

Na oddělení následné intenzivní péče pro děti je poskytována multidisciplinární chronická intenzivní a resuscitační péče dětem všech věkových skupin, které jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocné.

Děti s různým typem diagnóz chronicky ovlivňujících základní životní funkce, jejichž podpora je v různém stupni nadále nutná. Jsou to děti například po těžkém polytraumatu s přetrvávajícími následky, kraniocerebrální poranění s následným ovlivněním činnosti mozku a s různou hloubkou poruchy vědomí až po stupeň vigilního kómatu, poranění horní části míchy s nemožností spontánní ventilace, dále spektrum neurologických diagnóz, genetické vady, vrozené nevyléčitelné vady metabolizmu, ale i dětští onkologičtí pacienti v terminálním stadiu, kde možnosti léčby byly již vyčerpány.

 • Na oddělení je možnost návštěv v jakoukoliv denní dobu a neomezeně.

 • Pobyt rodinných příslušníků a známých u dítěte se vždy se řídí pokyny zdravotnického personálu.

 • U dětí je zakázáno svévolně používat jakékoliv hygienické potřeby, masti, kompenzační pomůcky apod. Vše je nutné zkonzultovat se sestrou pečující o dítě.

 • Návštěvy se rozhodně nesmějí jakkoliv dotýkat přístrojové techniky u lůžka dítěte.

 • Je nutné dbát pokynů, rad a doporučení lékařů a sester oddělení.

 • Na oddělení je zakázáno vnášet živé květiny.


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelské péči


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelstké péči jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce osobám, které zákonný zástupce písemně určil při příjmu pacienta do nemocnice v Informovaném souhlasu s hospitalizací.

Informace jsou podávany i telefonicky po udání hesla, určeného pro komunikaci.

Informace, týkající se ošetřovatelské péče jsou poskytnuty sestrou, pečující o pacienta. Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař.

 

 

 

Pracoviště je vybaveno nejmodernější zdravotnickou technikou, jako jsou ventilátory pro umělou plicní ventilaci, monitoring širokého rozsahu, včetně monitorace mozkových funkcí, arteriálního tlaku, infuzními pumpami, dávkovači, apod.
Kromě dokonalého vybavení zdravotnickou technikou má oddělení k dispozici velké množství kompenzačních pomůcek pro nastavení dokonalého komfortu dítěte na lůžku, včetně aktivních antidekubitních matrací.
Je zde poskytována kvalitní vysoce specializovaná ošetřovatelské péče odpovídající současným vědeckým poznatkům v oboru ošetřovatelství s interdisciplinárními znalostmi, dovednostmi a postoji.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2. LF Univerzity Karlovy, Praha, 2008

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • postgraduální vědecká příprava (Ph.D.) v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka  - 2015
 • Instruktor European Paediatric Life Support (European Resuscitation Council) - 2014
 • Atestační zkouška z oboru Dětské lékařství - 2014
 • Instruktor Advanced Life Support (European Resuscitation Council) - 2012

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • zástupce primáře - 2014

Předchozí praxe:

 • sekundární lékařka na Pediatrické klinice ve FN Motol
 • zakladatelka Centra pro děti s primární ciliární dyskinezí na Pediatrické klinice  
 • lektor Evropské resuscitační rady 

 

 

Kontakt

 • 311 551 220