prohlédnout si oddělení ×

Patologie

Na oddělení jsou zajišťována bioptická vyšetření a vyšetření širokého spektra negynekologických cytologií pro lůžková oddělení NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice, Jessenia a.s. - Rehabilitační nemocnice Beroun, jejich ambulance a další zdravotnická zařízení převážně z okresu Beroun a Hořovice.

Oddělení patologie se nachází v prvním patře budovy ředitelství. Součástí oddělení je také pitevní trakt. Tato část je situována do přízemí této budovy. Na oddělení zajišťujeme bioptická vyšetření a vyšetření širokého spektra negynekologických cytologií pro lůžková oddělení NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice, Jessenia a.s. Nemocnice Beroun, jejich ambulance a další zdravotnická zařízení převážně z okresu Beroun a Hořovice. Bioptická vyšetření se provádí ze tkání odebraných při operačním zákroku, ale i ze vzorků získaných punkcí nebo endoskopickým odběrem. V indikovaných případech provádíme během operace rychlé vyšetřování biopsií ze zmrazeného řezu a výsledky těchto vyšetření přímo ovlivňují rozsah a charakter operačních výkonů. Kromě toho pro obě nemocnice zajišťujeme nekroptická vyšetření, tj. pitvy zemřelých a následná histologická vyšetření.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Oddělení úzce spolupracuje s Ústavem patologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, ve kterém jsou prováděna vysoce specializovaná vyšetření v určitých případech nezbytná pro správnou diagnostiku a léčbu včetně imunohistochemických vyšetření, fluorescenční in situ hybridizace a vyšetření metodou PCR. Vyšetřování gynekologických cytologií je zajišťováno ve spolupráci s externí akreditovanou cytologickou laboratoří, která je zařazena do sítě laboratoří majících oprávnění tato vyšetření provádět.

Obecná charakteristika patologie

Definice oboru:

Patologie je základní převážně morfologický diagnostický obor s bioptickou, cytologickou a pitevní složkou. Zároveň je, zvláště prostřednictvím své pitevní činnosti, významným nástrojem racionalizační zpětné vazby a vnitřní kontroly kvality zdravotní péče.

Předmět oboru:

 • Morfologické makroskopické, mikroskopické a speciální vyšetřování orgánů, tkání a buněk odňatých z těla nemocného z důvodů diagnostických a/nebo terapeutických. Způsoby vyšetřování:
 • Biopsie: histologické a speciální vyšetřování tkání odňatých z těla nemocného během operace, diagnostickou excizí, kyretáží, punkcí nebo jiným invazivním přístupem.
 • Cytologie: mikroskopické vyšetřování buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělesných dutin, orgánů a tkáňových resistencí.
 • Pitvy zemřelých ve zdravotnických zařízeních, kde není podezření ze zavinění nesprávnou zdravotnickou péčí, výjimečně zemřelých mimo zdravotnická zařízení, kde není podezření, že se jedná o smrt násilnou. Součástí pitvy je histologické a speciální vyšetření orgánů a tkání.
 • Pořádání klinicko patologických seminářů a konferencí ke zhodnocení pitevních a bioptických nálezů, ke korelaci klinických a patologických nálezů a ke zhodnocení výsledku léčby.
 • Působení jako odborného garanta všech histopatologických a cytologických diagnostických postupů, prováděných pracovníky jiných odborností.
 • Pregraduální výchova studentů, postgraduální výchova lékařů a pracovníků jiných odborností, kteří hodlají provádět histopatologickou či cytologickou vyšetřovací činnost.

Cíl oboru:

 • Diagnostická činnost spočívající ve
  • stanovení bioptické histologické nebo cytologické diagnózy jako základního vodítka pro další léčebný postup
  • stanovení peroperační bioptické diagnózy, určující způsob a rozsah operační léčby
  • stanovení pitevní diagnózy
 • Klinicko-patologická diagnostická korelace jak v oblasti bioptické, tak nekroptické, která představuje interní kontrolu a zpětnou vazbu umožňující zkvalitnění diagnostické a léčebné péče
 • Poskytování objektivních podkladů pro demografické údaje v oblasti specifické morbidity a mortality
 • Účast na všech formách výuky lékařů a jiných zdravotnických pracovníků
 • Vědeckovýzkumná činnost

Vymezení činnosti oboru:

1.3.1. Diagnostické kategorie podle MKN-10: všechny diagnózy v MKN-10 kromě kapitoly V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99), které se týká pouze nekroptická činnost. Pouze v malé míře kapitoly XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00-T98) a kapitoly XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98), které jsou předmětem oboru Soudní lékařství. Zvláštní význam má diagnostika nádorů (C00-D48), kde bioptická diagnóza je základní pro výběr terapie a odhad prognózy. Významnou činnost představuje cytologický skríning zejména při prevenci karcinomu děložního hrdla (C53).

Obor patologie je odborným garantem morfologického vyšetřování, prováděného v rámci funkčních specializací klinických oborů, zejména gynekologie, pneumologie, dermatologie a neurologie. Zajišťuje ve spolupráci s institucemi akreditovanými pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků školení příslušných specialistů a vystavení oprávnění k provádění morfologického vyšetřování. Pitvy - kompetence je rozdělená mezi obor Patologie a obor Soudní lékařství podle Vyhlášky MZ ČSSR z 9.11.1987 o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. V centrech, kde jsou Ústavy soudního lékařství, je obvykle rozdělení kompetence zpřesněno oborová příslušnost pitev bude součástí připravovaného Zákona o zdravotní péči.

Oddělení

Tel. č.  311 559 602
E-mail histol@nemocnice-horovice.cz


Vedoucí laborant oddělení patologie

Tel. č.  311 559 601
E-mail balinova@nemocnice-horovice.cz

 

 Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

/ Vedoucí lékař

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • VŠ UK - obor patologická antomie druhého stupně - 2001

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • 3. pražské mezioboové onkologické kolokvium Prague ONCO 2012 - 2012
 • 15. seminář mladých patologů - 2012
 • 39. sjezd Společnosti českých patologů - 2012
 • 8. sympozium a workshoop molekulární patologie a histo/cyto)chemie - 2012

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • vedoucí lékař Patologie - 2012 - dosud

 

 

Kontakt

 • 311 559 602 / 311 559 601(vedoucí lab.)