prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 554 013 Umístění v nemocnici

Novorozenecké oddělení

Historie novorozeneckého oddělení hořovické nemocnice sahá až do roku 1961. V letech 1975-2000 se tu narodilo 400-700 dětí ročně a od roku 2005 se porodnost výrazně zvyšuje. V roce 2014 byl oddělení udělen statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství. V roce 2018 zde proběhlo 1789 porodů. HORKÁ LINKA - 311 554 542 - Určena výhradně pro rady v oblasti kojení výživy, event. jiných problémů malých kojenců 24 hodin denně.

V naší nemocnici jsou přijímáni do péče novorozenci od 31. týdne těhotenství. Jejich péče zajištěna v rámci dvou samostatných oddělení. Oddělení fyziologických novorozenců disponuje 24 lůžky. Jednotka intenzivní péče má 10 intenzivních lůžek s plným technickým vybavením a 5 lůžek v systému rooming in. Oddělení zajišťuje i následnou ambulantní péči v rizikové poradně.

Standardní screeningová vyšetření prováděna na našem oddělení u všech novorozenců:

 • vyšetření na kataraktu – průhlednost oční čočky - pomocí ophtalmoskopu
 • mezi 48. -72. hodinou života je povinně odebrána krev na vyšetření metabolických vad, hypothyreozy (porucha štítné žlázy), CAH ( onemocnění nadledvin) a na cystickou fibrózu
 • ultrazvukové vyšetření kyčlí
 • ultrazvukové vyšetření ledvin (vyhledávání přítomnost vrozených vývojových vad)
 • vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí

Oddělení fyziologických novorozenců

Oddělení je součástí šestinedělí a poskytuje péči fyziologickým novorozencům v systému rooming in (dítě na pokoji společně s matkou). Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou umístěny na observačním boxe.

Po porodu je při dobrém klinickém stavu novorozence umožněn při přítomnosti další osoby (otec, dula, doprovod..) bonding po dobu 2 hod. přímo na porodním pokoji. V případě, že je maminka sama, je miminko umístěno na výhřevné lůžko v její bezprostřední blízkosti a bonding je prováděn intermitentně. Posléze je novorozenec společně s matkou převezen na oddělení šestinedělí. Na pokoji má každé miminko vlastní pojízdnou postýlku vybavenou monitorovacím přístrojem Baby Sense.

V prvních hodinách života je aplikován vitamín K (intramuskulární injekcí nebo ve formě kapek do pusy, dle přání rodičů či dle klinického stavu dítěte), kterého mají novorozenci nedostatek. Je nutný pro prevenci krvácivé (hemorrhagické) choroby.

Již od porodu je věnována největší pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každého novorozence. V průběhu pobytu se pravidelně 1-2x denně sleduje hmotnost novorozence. V prvních 3 dnech života je jeho hmotnostní úbytek 5-10 % zcela fyziologický. Od 2. dne života je na kůži novorozence monitorována žloutenka, a to pomocí kontaktního přístroje bilirubinometru. Při vyšší hodnotě je stanovena hladina bilirubinu v krvi a popřípadě zahájena fototerapie. Mezi 2.- 4. dnem života je standardně po domluvě s matkou snesen pupeční pahýl, jeho ponechání je možné. V průběhu hospitalizace jsou prováděna u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.

Podmínkou propuštění je dobrý klinický stav novorozence, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka a samozřejmě i přání matky. Propuštění po spontánním porodu je většinou mezi 48. - 72. hodinou, po císařském řezu 5. - 6. den. Individuální přístup a časnější propuštění je po dohodě možné.

Oddělení šestinedělí má 24 lůžek, z toho:

 • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžkové)
 • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžko + 1 lůžko - doprovod dle obsazenosti oddělení)
 • 6 pokojů (2 lůžkové)
 • 1 pokoj IMP (3 lůžkový - pro maminky po císařském řezu)

Návštěvy denně: ideálně dopoledne 10 - 11 hod., odpoledne 13:30 – 19 hod.

Návštěvy jsou umožněny přímo na pokoji. Je vhodné, aby nebylo dotčeno soukromí každé maminky na více lůžkových pokojích.

Oddělení intenzivní novorozenecké péče

V roce 2014 byla otevřena nově vybudovaná jednotka intenzivní péče. Myšlenkou celého oddělení je co nejvíce přiblížit nemocné či nezralé dítě rodičům, proto oba rodiče mají za svým dítětem zcela neomezený přístup a jsou brzy zapojeni do péče. Celé oddělení je nejen špičkově medicínsky vybaveno, ale je i vizuálně ztvárněno tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo domov, a ne nemocnici.

Na tomto oddělení je poskytována péče jak nezralým novorozencům již od 31. týdne těhotenství, tak donošeným novorozencům nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo rozvojem jiných patologických stavů (infekce, metabolické rozlady, vrozené vývojové vady).

Dále do péče přijímáme novorozence z Perinatologických center v Praze a v Plzni, kteří k nám regionálně spadají. V neposlední řadě máme spolupráci s Klinikou dětské chirurgie v Motole, pro kterou poskytujeme následnou péči pro novorozence z celé České republiky, kteří čekají na definitivní chirurgické řešení především vrozených vývojových vad (atrezie jícnu, ileostomie).

Oddělení se skládá ze dvou boxů s celkem 10 intenzivními lůžky vybavené nejmodernější technikou. Každé místo je vybavené inkubátorem či výhřevným lůžkem, monitorem ke snímání životních funkcí a infuzními pumpami. Na oddělení je možnost zahájení neinvazivní ventilační podpory (nCPAP), pro krátkodobou umělou plicní ventilaci je k dispozici i ventilační přístroj. Nedílnou součástí oddělení jsou dva pokoje pro maminky (1 pokoj dvoulůžkový, 1 pokoj třílůžkový), které umožňují péči v systému rooming in po stabilizaci stavu miminka. Centrální monitorování je možné na celém oddělení včetně pokojů maminek.

Součástí týmu v péči o nezralé novorozence je i rehabilitační sestra, která dle nutnosti již na porodnici zahajuje rehabilitaci dle Vojty, dechovou rehabilitaci či orofaciální stimulaci.

Návštěvy: na jednotku intenzivní péče včetně pokojů maminek je umožněn přístup pouze rodičům, a to 24 hodin denně. Z hygienicko-epidemiologického hlediska není umožněn přístup malým dětem, sourozencům ani ostatním rodinným příslušníkům.

Rodičům, kterým se miminko narodilo předčasně, může pomoci také kniha „Narodilo se předčasně“, která provází rodiče prvním rokem nedonošeného dítěte. Autorkami jsou MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Barbora Fišárková, Lenka Novotná a kol.

Poradna pro rizikové novorozence

V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci pod 35. týden těhotenství a novorozenci s problematickým poporodním průběhem. Ambulantní kontroly jsou prováděny v ambulanci při dětském oddělení v přízemí nemocnice. Další následná ambulantní péče (neurologická, oční a pneumologická) je k dispozici v areálu nemocnice.

Každé úterý a středu 10:00 - 15:30, čtvrtek 13:00 - 17:00 hod. po předchozím objednání na tel. čísle 311 554 013

Předporodní kurzy péče o novorozence

Součástí přípravy na porod jsou i novorozenecké předporodní kurzy, kde jsou nastávající maminky (event. otcové) informováni o průběhu péče o miminko od porodu až do jeho propuštění. Jsou jim vysvětlena všechna doporučená screeningová vyšetření, která budou u miminka během pobytu probíhat. Maminky mohou získat mnoho informací o kojení a péči o novorozence. Sraz: Konferenční místnost - jídelna pro zaměstnance nemocnice (přízemí hlavní budovy, vpravo za recepcí a dolů po schodech).

Tel. k objednání: 311 554 542

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

V rámci programu jsou řešeny příčiny, které mohou vést k nutnosti resuscitace novorozenců a malých kojenců, syndrom náhlého úmrtí kojenců a jeho prevence, podrobné vysvětlení a praktický nácvik resuscitace kojenců.
Sraz: Konferenční místnost - jídelna pro zaměstnance nemocnice (přízemí hlavní budovy, vpravo za recepcí a dolů po schodec

Tel. k objednání: 311 554 542

 • Monitory životních funkcí s centrálním monitoringem, EEG modulem a modulem ETCO2
 • Mobilní RDG přístroj
 • Inkubátory a výhřevná lůžka
 • Fototerapie a fototerapeutické postýlky
 • Dýchací přístroje k invazivní a neinvazivní podpoře dýchání novorozence
 • Resuscitátor Neopuff
 • Lineární dávkovače a infusní pumpy
 • Monitory dechu
 • Měřič bilirubinu – bilirubinometr
 • Glukometr
 • Otoread – měřidlo ke screeningovému vyšetření sluchu
 • Oftalmoskop – měřidlo ke screeningovému vyšetření průhlednosti oční čočky
 • Ultrazvuk

Předporodní kurzy - péče o novorozence

Termíny: každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 13:30 hod
Cena: 200,- Kč / osobu (platí od 1. 11. 2018)
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

 

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

Cena: 250,- Kč / osoba
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

MUDr. Milena Dokoupilová

/ Primářka novorozeneckého oddělení

Nejvyšší dosažené vzdělání

Název školy: Místo: Datum ukončení: Forma ukončení:
1. LF UK Praha 30. 6. 1993 promoce

Veškeré postgraduální vzdělání

Obor: Roky: Datum ukončení: Forma ukončení:
pediatrie I.stupn 1996   atestace
Neonatologie 1999   atestace
European Resuscitation Council 2014  

certifikát

Licence F16 v oboru výživy a metabolické péče 2018    

Předchozí praxe

Název pracoviště: Kde: Od – do: Pozice:
VFN, neonatologie Praha 1993 - 2011 Sekundární lékař
VFN, KDDL - převozová stanice Praha 1997 - 2006 Lékař ÚPS
ÚPMD, Podolí Praha 2003 - doposud Lékař ÚPS
Městská nemocnice Mělník 2008 - 2011 Lékař ÚPS

Praxe v Nemocnici Hořovice

Datum nástupu: Název pozice: Od – do:
1.6.2011 zástupce primáře DKO pro neonatologii 1.6.2011 – 30.11.2013
  primář neonatologie 1.12. 2013 - doposud
     

Vědecká a pedagogická činnost (i odb. spolky)

Organizace: Od - do: Pozice:
Československá neonatologická společnost 1993 - doposud člen
I.LF UK Praha 2010 - 2011 lektor neonatologie

Granty

Grant IGA - Srovnání preventilačního a paraventilačního podání surfaktantu v léčbě RDS vysokofrekvenční oscilační ventilací u extrémně nezralých novorozenců.
Grant IGA -MZ ČR ( č.47 48-2, 1998-1999: Srovnání Ibuprofenu a Indometacinu v léčbě hemodynamicky významné PDA u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností.
Grant IGA - TRH - induktor plicní zralosti?
Grant IGA: Hyperlipoproteinemie a hypertenze u dětí indukovaná intrauterinní podvýživou
Grant IGA ( č. 8360-2): Vysokofrekvenční trysková ventilace u extrémně nezralých novorozenců s rozvojem chronického plicního onemocnění. (2005-2006)
Klinická studie Aerogen – Randomized, controlled study to evaluate the safety and efficacy of aerosolized surfactant, Curosurf, delivered via nasal continuous positive airway pressure pulmonary drug delivery system in infants with RDS. (09/2005-08/2006).
CURPAP study – An international, open, randomized, controlled study to evaluate the efficacy of combining propfylactic Curosurf with early nasal CPAP versus nasal CPAP alone in very preterm infants at risk of respiratory distress syndrome. (4/2007- 2/2008)

Publikace

Monografie

Dokoupilová M.: Přinesli jsme si domů původně nezralé miminko. Pomocná brožura pro maminky perinatologických center. Vydáno prostřednictvím sdružení Nedoklubko. 2004.  
Dokoupilová M., Fišárková Barbora a kol.: Narodilo se předčasně. nakl. Portál. 11/2009  
Pařízek a kol. : Porodnictví a anesteziologie. ( kap. 9.6.Dokoupilová, Plavka. Resuscitace novorozence.) Grada 2002.  
Pařízek a kol: Kritické stavy v porodnictví . (Dokoupilová: Resuscitace novorozence.) Galén, 2012.  
Gregora Martin: Vývoj dítěte do jednoho roku. ( kapitola – Dokoupilová - První rok nezralého dítěte). 2012  
Hájek, Dokoupilová: Vedení předčasného porodu při předtermínové předčasném odtoku plodové vody PPROM (293-298). Předčasný Porod. Moderní gynekologie a porodnictví 20/2011 č.3  
Dokoupilová: Péče o extrémně nezralého novorozence ( 315-331). Předčasný Porod. Moderní gynekologie a porodnictví 20/2011 č.3  
Dokoupilová M., Gregora M.: Péče o novorozence a malého kojence  

Citace

Gregory P. Moore at all: Neurodevelopmental Outcome at 4 to 8 years of children born at 22 to 25 weeks gestational age. JAMA pediatr, August 26,2013 (55)

Publikace dostupné na Medline

Hána V., Dokoupilová M., Marek J., Plavka R.: Recurent ACTH – independent Cushingś syndrome in multiple pregnancies and its treatment with metyrapone. Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Feb; 54(2): 277 - 81
Pýcha K., Morávek J., Straňák Z., Dokoupilová M., Zoban P., Rygl M., Šnajdauf J.: Ileus and intestinal perforation in premature infants – current trends in diagnosis and treatment. Rozhl Chir 2000 Dec, 7a(12):613-7.
P Calda, Z Zizka, M Dokoupilova, V Sebron, L : Prenatal treatment of severe congenital erythropoetic porphyria (CEP)-a case report . Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2001 - Blackwell Synergy
Hájek Z., Dokoupilová M., Jirsová S., Švabík K., Drbohlav P., Haaková L.: Active or expectant approach in the management of premature labor of VLBW infants. J.Mat.Fetal and Neonatal Medicine, Vol 11, Suplement, 2002, s. 83
Plavka R., Kopecký P., Sebron V., leiska A., Svihovec P., Ruffer J., Dokoupilová M., Zlatohlávková B., Janus V., Keszler M.: Early versus delayed surfactant administration in extremely premature neonates with respiratory distress syndrome ventilated by high-frequency oscillatory ventilation. Intensive Care Med. 2002, Oct’28(10):1483-90.
Binder T., Pařízek A., Hájek Z., Dokoupilová M.: A Successfully Postponed Delivery of Twins. Čes.Gynek.68, 2003, No. 5., p.:333-335
Dokoupilová M, Plavka R.: Does Decreasing Mortality Increase Serious Neonatal Neurosensoric Morbidity? Čes. Gynek. 68, 2003, No.: 5, p.: 326-330
Plavka R, Dokoupilova M, Pazderova L, Kopecky P, Sebron V, Zapadlo M, Keszler M. Related Articles, Links, High-frequency jet ventilation improves gas exchange in extremely immature infants with evolving chronic lung disease. Am J Perinatol. 2006 Nov;23(8):467-72. Epub 2006 Nov 8.PMID: 17094040
Kytnarova J, Zlatohlavková B., Kuběna A, Marková D., Dokoupilová M, Plavka R.,zeman J.: Post-natal growth of 157 children born as extremely premature neonates. J Paediatrics and Child Health nov 2010
Zlatohlávková B., Kytnarová J., Kuběna A., Fleischnerová A, Dokoupilová M., Plavka R.: Five-year survival without major disability of extremely preterm infants born at 22-27 weeks´gestation admitted to a NICU. Acta Paediatr. 2010 Nov;99(11):1618-23. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01895.x. Epub 2010 Jun 17.
Skrenkova J,. Horáková V., Horák P., Koucký M., Dokoupilová M.: Spontaneous preterm birth in mother in an arteficial slep on ECMO wirh severe form of H1N1 infection. Ceska gynekol 2011 Jun;76:204-208
Dokoupilova M., Koucky M., Germanova A., Hajek Z.: Is the prolongation of pregnancy less than 32 weeks with PPROM risk or benefit? Arch Perinatal Medicine 2011; 17(4):204-209.
Hájek Z., Horákova V., Koucký M., Dokoupilová M., Plavka R., Pařízek A.: Acute or expectant management in premature labour with preterm premature rupture of the membranes? Ceska Gynekol 2012 Aug. 77(4):341-6.

Přednášková činnost

Erytroidní kongenitální porfyrie. 3/2002 Dětská klinika, FN Královské Vinohrady, Praha
Vykazování úmrtnosti ELBWN. Porod nebo potrat? Celostátní konference sekce perinatální medicíny. Harrachov, 5/2004
Semináře pro sestry neonatologického oddělení – od r. 1996
Statistické hodnocení výsledků perinatologického centra VFN Praha od roku 1996 – doposud, vytvoření database NNPH od r. 1987
Ventilační kurz - podpora nezralých novorozenců:
Ventilační podpora nezralých novorozenců na porodním sále.
Léčba nCPAP.
Ventilační kurz pro neonatology z ČR (2x ročně od r. 2005)
Ventilační kurz v angličtině pro cizince 3/2008
Stabilizace extrémně nezralého novorozence na porodním sále. Perinatologický jednodenní seminář – porod extrémně nezralého novorozenece ( květen 2006, GPK VFN Praha)
Resuscitace novorozence. Péče o matku a dítě, celostátní kurz pro porodní asistentky a dětské sestry,
Štiřín 2/2008
Nezralý novorozenec v ordinace praktického lékaře.
Seminář pro praktické lékaře, Jihlava, 28.2 2008
Seminář pro dětské sestry a lékaře, Nemocnice Jihlava, 22.5.2008
Seminář pro dětské lékaře, Strakonice, 4.6. 2008
Regionální sjezd praktických dětských lékařů, Brno 11.10.2008
Regionální sjezd praktických děstkých lékařů , Praha 18.10. 2008
Resuscitace novorozence. Vyukový program pro policii ČR, od 3/2008
Extrémně nezralý novorozenec – kurz pro neonatology ČR 3/2010
Noninvazivní ventilační podpora ELBW a aplikace surfaktantu
Neonatology Care in Czech Republic. Albánie, Mother Hospital Tirana, 5/2010
Spolupráce PLDD a porodnice. Zdice – PLDD Hořovicka a Berounska. 11/ 2011
BPD v ordinaci dětského praktického lékaře. Zdice - PLDD Hořovicka a Berounska. 03/ 2013
Fyziologie a patofyziologie “late preterm infant”. XXIX. Neonatologické dny. 7-8.11.2013, Ústí/Labem.
Bonding. 13. perinatologický den Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 5/2014
Nové přístupy v neonatologii. VIII. Středočeské podbrdské dny. Orlék 6/2014
Hygienický režim novorozeneckých oddělení. Setkání hygieniků středočeksého kraje, Praha 11/2014
Bonding. 179. doškolovací den LEVRET, Praha 11/2014
Bonding. 6. jihlavská konference porodních asistentek. Jihlava , 11/2014

 

Kontakt