MUDr. Michal Průša: Nemocnice mi za léta doktorování přirostla k srdci…

19. 1. 2018

„V období, kdy ostatní nemocnice většinou stagnovaly, ta hořovická vyrostla do krásy a troufám si říci i luxusu. Vynaložené investice byly použity s rozmyslem a nemocnice byla zrekonstruována velmi důkladně a poctivě.“ Takto pozitivně hodnotí uplynulé období hořovické nemocnice její ředitel, MUDr. Michal Průša, MBA. V následujícím rozhovoru hořovický ředitel hovoří nejen o investicích, ale prezentuje také nejdůležitější projekty pro následující léta a mluví o příčinách, které způsobily řadu nepříjemností v citlivé personální otázce českého zdravotnictví.

Pane řediteli, stojíte v čele hořovické nemocnice téměř tři roky. Jak byste stručně zhodnotil uplynulé období?

Já chápu své působení v roli ředitele naší nemocnice jen jako možnost podílet se zčásti a jistě přechodně na jejím trvalém rozvoji.  Nejsem původem z Hořovic, ale spokojeně zde již nějakou dobu žiji. Nemocnice mi za léta mého doktorování přirostla k srdci, takže musím přiznat svůj v kladném smyslu zkreslený pohled na ni.  Hořovická nemocnice měla vždy velmi dobrou úroveň, nicméně i přes to musí být každému na první pohled jasné, jak rychle se mění poslední dobou k lepšímu.  Od její privatizace před deseti lety se její rozvoj ještě podstatně zrychlil a nemocnice vyrostla nejen ve svých rozměrech, ale také se rozšířilo i spektrum poskytovaných služeb, které v mnoha oborech přesahuje oblastní význam.

Takže uplynulé roky hodnotím jako období plné vesměs pozitivních změn, díky kterým nemocnice překonala regionální význam a upevnila své postavení v systému českého zdravotnictví. Přitom dokáže v stále širší míře, kvalitněji a v krásných prostorách poskytovat léčebnou péči pro místní obyvatele i pro pacienty zdaleka.  

Jaké byly nejdůležitější investice do nemocnice?

Za nejdůležitější považuji už ten fakt, že i ve složité situaci podfinancovaného českého zdravotnictví dokázal majitel Ing. Zavalianis nalézt prostředky a investovat do nemocnice velmi štědře a trvale. V období, kdy ostatní nemocnice většinou stagnovaly, ta hořovická vyrostla do krásy a troufám si říci i luxusu. Dalším důležitým faktem bylo, že vynaložené investice byly použity s rozmyslem a že nemocnice byla zrekonstruována velmi důkladně a poctivě. Nedošlo jen ke kosmetickým úpravám vnějšku a interiéru budovy, ale i k rozsáhlým změnám technického zázemí a infrastruktury budovy. Prostorové rozšíření provozů a investice do přístrojů umožnily efektivnější chod nemocnice. Došlo k dokončení úprav vnitřních komunikací, které spolu s novým parkovištěm zkvalitní komfort pacientů. Hořovická nemocnice je nyní komplexním zdravotnickým zařízením, které má zázemí i další potenciál ke svému růstu.

Co považujete za největší úspěch v rámci rekonstrukce nemocnice?

Největším úspěchem je pro mne to, že vlastně ani nešlo jen o pouhou rekonstrukci, ale o kompletní přestavbu ve větší a komplexnější nemocnici, která navíc proběhla za provozu a neovlivnila nepřetržitý chod.  Na tomto místě chci poděkovat všem zaměstnancům nemocnice, bez jejichž tolerance, podpory a součinnosti by celá přestavba nemohla proběhnout. Děkuji za trpělivost i těm pacientům, kteří mohli přechodně vnímat zvláště zvýšenou hlučnost stavby. Současně s rekonstrukcí bylo počítáno s budoucím růstem nemocnice s výhledem na další roky a byly tak vytvořeny podmínky k zahájení další etapy vývoje hořovické nemocnice, kdy je plánováno doplnění areálu o další budovy. První a velmi pěkně vypadající novou stavbou v areálu je již do provozu uvedená firemní školka.

Jaké jsou tedy nejdůležitější projekty na další léta?

V současnosti dokončovaným projektem je parkoviště pro pacienty, po jehož otevření bude následovat úprava příjezdových komunikací k nemocnici.

V první polovině roku 2018 bude dokončena stavba další nové budovy, která bude sloužit pro dlouhodobou intenzivní léčbu těžce nemocných dětí, toto oddělení se tak stane svým vzhledem, významem i charakterem poskytované péče unikátním zařízením v Čechách.  

Dále již započaly zemní práce v prostoru mezi vrátnicí a transfuzním oddělením, kde brzy vyroste stavba nového traktu ambulancí, kam se po jeho dokončení v průběhu tohoto roku přestěhují některé ordinace dosud umístěné v hlavní budově.

Počítá se také se stavbou nového archivu pro dokumentace všech zdravotnických zařízení nemocnice. S růstem nemocnice a množstvím ošetřených pacientů pociťujeme stále intenzivněji přetížení některých provozů, zvláště operačních sálů a nedostatek prostor pro operační obory, proto se hlavním projektem budoucích let stává rozšíření budovy nemocnice o nové prostory pro operační sály a jejich zázemí včetně dalších lůžek pro těžce nemocné pacienty a pro pacienty operačních oborů.

V budoucnu dojde také k vybudování nového centrálního příjmu, které bude souviset se změnou hlavního vstupu do nemocnice. To je plán na dlouhých několik let, ale první etapa tohoto projektu již probíhá. Realizuje se vestavba pátého operačního sálu a jak je patrné na první pohled zvenčí, jsou také ve stavbě nové komunikační chodby okolo stávajícího komplexu centrálních operačních sálů, které budou v budoucnu spojovat tyto sály s novou budovou.

Je něco, co se Vám nepovedlo, nebo byste býval udělal jinak?

Ale samozřejmě, že ano. Ten, kdo nedělá chyby, neexistuje. Vůbec si nemyslím, že bych všechno udělal dobře, ale snažím se držet několika zásad tak, abych se kdykoli bez obavy mohl ohlédnout zpátky. Nerozhoduji se impulsivně, raději svá rozhodnutí z různých stran opakovaně zvážím a svá rozhodnutí dělám bez ohledu na svůj osobní benefit, vždy ve prospěch nemocnice. Přitom se snažím sladit zájem majitele nemocnice se zájmem zaměstnanců a našich pacientů. 

Pociťujete v Hořovicích nedostatek kvalifikovaného zdravotního personálu? Kterých odborností se to týká a jak to řešíte?

Je mi líto, že na poslední otázku nebudu moci odpovědět optimisticky. Personální situace v českém zdravotnictví je velmi špatná a bohužel se stále ještě zhoršuje.  Hořovická nemocnice není žádnou výjimkou, je snad zatím jen ostrůvkem relativního a dočasného klidu, ale problémy s nedostatkem zdravotnického personálu se nás dotýkají stále více a jistě nám bude ztěžovat plánovaný růst nemocnice. 

Důvodů neutěšeného stavu v řadách českých zdravotníků je mnoho. Jsou to především dlouhá léta podhodnocovaná platová a mzdová ohodnocení lékařů a sester. Díky tomu zbývalo sice více peněz na úroveň zdravotní péče, jež je nyní v České republice i díky tomuto podílu zdravotníků na západoevropské úrovni. Současně však spousty schopných zdravotníků odešly do ciziny nebo zcela mimo zdravotnictví a místo podpory ze strany státu došlo k nekoncepční změně vzdělávání zdravotnických pracovníků.  Tyto změny zvláště střednímu zdravotnickému personálu výrazně zkomplikovala cestu k plné kvalifikaci.

Faktorů, které vedly k současné situaci je podstatně víc a jsou složitější, než je možné v této odpovědi popsat. Podstatný a zároveň alarmující je fakt, že jen díky obětavosti většiny zdravotníků, kteří alespoň v naší nemocnici dělají mnoho nad své povinnosti, zatím nedoléhá tíživost situace nedostatku lékařů a sester tak plně na pacienty, jak by na ně bez této snahy dolehla. Nedostatek zdravotníků vedl ke konkurenčnímu jednání mezi nemocnicemi, které si ty schopnější navzájem přetahují.

Hořovická nemocnice si zatím ve srovnání s okolím vede dobře, ale možnosti vedení i majitele nemocnice ovlivnit tento trend nejsou neomezené. Závěrem a v kontextu s předchozími větami bych rád jako v každém z minulých novoročních rozhovorů poděkoval našim zaměstnancům, a to nejen lékařům a sestřičkám, laborantům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, ale i pomocníkům, sanitářům i ostatním technickým zaměstnancům, personálu kuchyně i řidičům, protože každý z nich má pro nemocnici svůj nesporný význam a bez kteréhokoli z nich by kolektiv ztratil na své síle a hořovická nemocnice na svém věhlasu. 

Galerie