Letošní rok byl velmi úspěšný

31. 12. 2018

Ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša a hlavní sestra Blanka Červenková v rozhovoru o uplynulém roku a plánech do budoucna.

Pane řediteli, jak byste zhodnotil rok 2018?

Z pohledu rozšíření a zkvalitnění služeb, kterých nemocnice v loňském roce dosáhla, hodnotím rok 2018 jako velmi úspěšný. Jsem hrdý na to, že se naše nemocnice každým rokem mění k lepšímu a rozrůstá se státe víc, ale tento rok byl v tomto směru ještě o něco úspěšnější. Podařilo se dokončit několik zásadních úkolů a zahájila se stavba objektů, které budou v budoucnu výrazně zatraktivňovat nemocnici.

V průběhu proběhlého roku se nám podařilo dobudovat základy koncepce péče o dlouhodobě a těžce nemocné děti v naší nemocnici. Jedná se o ojedinělý projekt, který zahrnuje několik různých typů péče o takto postižené děli. Tento projekt jsme připravovali několik let. Doposud jsme ho provozovali v kvalitních, nicméně provizorních prostorách. Proto jsme s nadšením na jaře minulého roku otevírali nový unikátní a supermoderní pavilon, kam se přestěhovalo oddělení následné intenzivní péče pro děti (NIP). Toto oddělení je unikátem v České republice. Se svými 13 lůžky poskytuje multidisciplinární chronickou intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových skupin, které jsou velmi těžce nemocné. Závažná onemocnění našich dětí, které zde léčíme, často vedou k selhání životně důležitých orgánů. Většina z nich je alespoň po přechodnou dobu závislá například na dýchacím nebo jiném složitém přístroji, ale to jim ve většině případů nebrání, aby si spokojeně hrály nebo se bavily ve společnosti rodiny nebo našeho personálu. Takto specializované zařízení je v České republice unikátní a proto se zde soustřeďují děti ze širokého okolí.    

Po renovaci prostor na dětském oddělení, které původně sloužily pro pacienty NIP,  jsme sem umístili nové oddělení DIOP, tedy oddělení pro děti, které vyžadují dlouhodobou převážně ošetřovatelskou péči. Toto nové oddělení bude pod vedením primářky Mojžíšové, která je i autorem celé koncepce, poskytovat i takzvanou respitní péči tedy odlehčovací službu pro rodiny, které z části pečují o své těžce nemocné děti v domácím prostředí.       

Do koncepce projektu péče o těžce nemocné děti patří i paliativní složka, což je komplexní zajištění nevyléčitelně nemocného pacienta. S tím souvisí i vznik paliativního týmu, který se nám podařilo vybudovat s přispěním grantu od NF Avast. V roce 2018 jsme zrealizovali a otevřeli paliativní ambulanci, která slouží nejen pro dětské pacienty, ale i pro potřebu celé nemocnice.

Co se týče větších stavebních úprav, které se letos uskutečnily v areálu nemocnice, je to hlavně vybudování nového traktu ambulancí, do kterého bylo přemístěno oddělení onkologie, některé odborné ambulance a ambulance externích lékařů. V návaznosti na vznik těchto nových ambulantních prostor v současné době probíhá velká přestavba a přemísťování ambulancí v hlavní budově nemocnice tak, abychom účelně využili uvolněné prostory a přebudovali je k potřebám jednotlivých lékařských odborností.

Vznikly i úplně nové ambulance, například další zubní ordinace, ordinace specialistky na osteoporózu a kostní onemocnění a vyšetřovna kostní denzitometrie. Rozšířili jsme ambulantní činnost logopedie, urologie, pneumologie a vybudovali jsme další vyšetřovnu EMG. Většina ostatních ambulancí projde postupně úpravou.

Jsem velmi rád, že se nám ve spolupráci s městem Hořovice daří zkrášlovat i okolí nemocnice. Po rekonstrukci komunikací a jejich okolí a dobudování nového externího parkoviště pro pacienty, byly městem krásně zrekonstruovány příjezdové komunikace k nemocnici, včetně nové zastávky hromadné dopravy, vysazení zeleně a úpravy nedaleké aleje. S ohledem na plánovanou úpravu parku v nemocnici je zřejmé, že celý komplex nemocnice a okolí roste do krásy.  

Hlavní vjezd do areálu nemocnice též prošel rekonstrukcí a nyní složí výhradně k vjezdu vozidel záchranné služby. Současně se zavedl nový bezpečnostní systém v hlavní budově.

Od července přibyl k stávajícím čtyřem operačním sálům nový moderně vybavený pátý sál, kde probíhají především gynekologické a urologické zákroky.

Ke konci roku 2018 vznikla společnost AKESO holding a.s., pod kterou Ing. Sotirios Zavalianis sjednotil všechny své zdravotnické i nezdravotnické společnosti, včetně naší nemocnice.

Paní Červenková, můžete doplnit jaké změny proběhly v rámci zabezpečení personálních kapacit?

Z pohledu zabezpečení personálních kapacit v rámci nemocnice jsme zahájili projekt a výuku kvalifikovaných sester z Ukrajiny. Některé již nyní působí ve směnném provozu nemocnice pod dohledem našich sester školitelek.

Ministerstvo zdravotnictví vyhovělo naší žádosti o udělení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek. Zároveň se nám podařilo získat oprávnění k realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu "Sanitář".

Jako každý rok se zástupci nemocnice účastnili osvětových akcí v rámci Dne zdraví, Dne čistých rukou, Dne bezpečí apod., zde zdravotníci nemocnice prováděli měření cukru v krvi, krevního tlaku a představovali správné postupy při KPR.

Jaké projekty jsou nyní ještě rozpracované, pane řediteli?

Začátkem letošního roku budou ještě pokračovat stavební úpravy ve druhém patře nemocnice, kde bylo nyní oddělení onkologie. Od 1. března zde totiž zahájí činnost nové urologické oddělení.

V prvních týdnech roku očekáváme dokončení rekonstrukce radiodiagnostického oddělení, kde, kromě stavebních a dispozičních úprav, byly obměněny veškeré RDG přístroje a byl zakoupen nový CT přístroj. Jsme pyšní na to, že všechny nové přístroje jsou na nejvyšší možné technické úrovni.

Stále rostoucí nároky na administrativní činnosti ve zdravotnictví a nutnost dlouholeté archivace většiny dokumentů zatěžuje nemocnici mimo jiné i nutností zajistit prostory pro skladování těchto písemností. Proto byla zahájena stavba a v nejbližších týdnech očekáváme i dokončení centrálního archivu, který bude sloužit jako archiv pro celý holding Akeso.

V březnu a dubnu se budou konat již pravidelné roční kongresy IBD pracovní dny a Dny novorozeneckých kazuistik na zámku Zbiroh.

Paní Červenková, připravuje se něco nového i přímo pro zaměstnance?

Největším probíhajícím projektem je výstavba téměř stovky bytů za nemocnicí, které budou určeny pro zaměstnance nemocnice. Pro sportovně založené zaměstnance dokončujeme budovu k parkování kol a motorek, kde je budou moci bez obav ponechat po dobu výkonu zaměstnání.

Pane řediteli, jaké jsou plány v roce 2019?

Jak si jistě všichni všímáte, intenzivní stavební činnost probíhá v Nemocnici Hořovice kontinuálně od její privatizace již řadu let a je zcela zřejmé, že přispívá nejen k její kráse, ale především k prospěchu všech pacientů. Uvědomuji si, že neustálý činorodý ruch i přes důsledný tlak na ohleduplnost stavebníků má i své negativní důsledky plynoucí především z hluku a vedoucí k možnému rušení klidu potřebného pro léčbu pacientů. Omlouvám se proto těm, kteří zažili nějakou negativní zkušenost během rekonstrukčních prací a doufám, že v zájmu zkvalitnění služeb se nám společně podaří tyto těžkosti překonat. Proto děkuji všem, kteří se i tímto svým dílem spolupodíleli na tom, že nyní máme nejkrásnější nemocnici v širokém okolí.

V novém roce 2019 nás čeká rekonstrukce porodnice U Sluneční brány, která je nejvyhledávanější i největší porodnicí ve Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že poslední roky se počet narozených dětí v Hořovicích pohybuje kolem 1 800 a kapacita začíná být nedostatečná, je nutné přikročit k rozšíření a modernizaci prostor. Dojde k zvýšení počtu porodních místností,  porodního operačního sálu i přilehlých místností. Celá porodnice se zvětší. Z hygienických a bezpečnostních důvodů bude během rekonstrukce porodnice přestěhována.  

V září dojde k navýšení kapacity dětské skupiny NEMO. Zaměstnanecká školka je určena pro děti předškolního věku, ale například o letních prázdninách je v rámci dětské skupiny připraveno i několik běhů příměstských táborů pro školáky.

V plánu je i rekonstrukce transfúzního oddělení.

Dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s naší sesterskou a partnerskou nemocnicí - Rehabilitační nemocnicí v Berouně (RNB), kdy RNB slouží jako náš hlavní partner v oblasti rehabilitace a následné péče. Současně vzájemně spolupracujeme i v oblasti personálu i zdravotních služeb. Hořovická nemocnice slouží jako školící pracoviště pro personál RNB a někteří hořovičtí lékaři působí v různých berounských odborných ambulancích.

Co se týká dlouhodobých plánů a výhledu do budoucnosti je naším úmyslem rozšíření celé  nemocnice, zvláště v oblasti operačních oborů a operační sálů, intenzivních lůžek, vyšetřovacích metod a centrálního příjmu.

 

Chtěla byste ještě dodat něco závěrem paní Červenková?

Závěrem bych chtěla za sebe, pana majitele a pane ředitele poděkovat celému personálu za jejich náročnou a obětavou práci a zvýšenou námahu, kterou v posledních letech vyvolává nedostatek zdravotnického personálu v celé ČR. Uvědomujeme si, že personální situace ve zdravotnictví v ČR je stále těžší, v naší nemocnici jsme na tom oproti některých okolním nemocnicím o moc lépe, ale přesto se i my se setkáváme s úbytkem odborného sesterského personálu, který řešíme mimo jiné i projektem sester z Ukrajiny. Vedení nemocnice se snaží zlepšovat podmínky zaměstnanců nejen zaměstnaneckými benefity, ale i zvyšováním platů.

Galerie

Hlavní sestra Blanka Červenková a ředitel nemocnice MUDr. Michal Průša.