prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 553 009 / 311 553 030 - 031 Umístění v nemocnici

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Součástí chirurgického oddělení je IBD centrum (centrum pro nemocné s nespecifickými záněty střevními). Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). IBD centrum poskytuje komplexní chirurgickou i gastroenterologickou péči o nemocné s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou z celé republiky. Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení (více než 60 lůžek) je nově otevřeno po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzívní péči, jsou hospitalizování na 15 moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na 4 lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu jsou specializované poradny dle rozpisu. Za významné považujeme kontinuální vzdělávání chirurgů i sester a sledování výsledků chirurgické léčby a její kvality.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku – s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a náledná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

Urologický výkon - Vasektomie: 12 000 Kč

Mammární poradna

Kontakt na ordinaci: 311 553 019 / 14 500

Důležité informace

V mammární poradně chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice poskytujeme pacientkám a pacientům poradenskou a konzultační činnost, která je zaměřena na onemocnění mléčné žlázy nezhoubné i zhoubné povahy. Provádíme klinické vyšetření, edukační činnost se zaměřením na samovyšetření prsů a možnou prevenci. Ultrazvukové vyšetření, mammografii, popř. magnetickou rezonanci, punkční ( core cut ) biopsii či další specializovaná vyšetření indikujeme a provádíme ve spolupráci se specializovaným, akreditovaným pracovištěm prof. MUDr. Jana Daneše v Berouně. Pacientky a pacienty, u kterých je nutné provést chirurgický zákrok, operujeme po individuální konzultaci každého jednotlivého případu v mezioborovém týmu na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice.

Ordinační hodiny: středa 13 - 15 hod.

 • Lékaři: MUDr. Kateřina Stehlíková
 •            MUDr.  Martina Šťasná
 •            MUDr. Monika Weisová

           
Objednání na telefonu: 14 500

Onemocnění prsu :
Základní filozofií naší mammární poradny je "Individuálně a citlivě zvolený přístup ke každému typu onemocnění a ke každé pacientce či pacientovi". Zaměřujeme se na problematiku nezhoubných i zhoubných onemocnění prsní žlázy celé populace různých věkových kategorií vč. dětí. Po dokončení diagnostiky rozhodneme o taktice léčby onemocnění, kdy preferujeme "léčbu šitou na míru" dle potřeb každého pacienta. Problematika zhoubných nádorů ( rakoviny ) prsu je řešena v rámci týmu odborníků z oblasti onkologie, chirurgie, radiodiagnostiky, histopatologie a popř. plastické chirurgie. Naše chirurgická léčba je založena na moderních chirurgicko - onkoplastických výkonech prováděných erudovaným chirurgem.

Vyšetření v mammární poradně a další potřebná diagnostika a léčba jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice Hořovice disponuje smlouvami se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.

Operace: provádíme cca 80 výkonů v celkové anestezii za rok a z toho 3/4 prs záchovných operací. V pooperačním období je kladen maximální důraz na prevenci a léčbu bolesti, včasnou rehabilitaci horní končetiny operované strany a brzskou celkovou mobilizaci.

Spektrum onemocnění, která jsou u nás léčena :
vrozené vývojové vady - přídatná ( akcesorní ) prsní žláza či bradavka
benigní onemocnění - benigní nádory ( fibrodenom, lipom, aj. )
- záněty ( mastitidy i abscesy )
- gynekomastie ( t.j. zvětšení prsní žlázy u muže )
- poranění mléčné žlázy ( např. po dopravní nehodě úder air - baggem )
- cystické a mastopatické změny
- výtoky z prsu ( sekrece )
- bolesti prsů ( mastodynie )
maligní onemocnění - karcinom prsu
- metastázy ( zejména izolované ) jiných nádorů
- sarkomy
- cystosarkoma phylloides ( od benigních až po maligní )

Co dělat, když si vyhmatám bulku v prsu či objevím jiný problém ?
Časně se objednejte k nám do mammární poradny, kdy s Vámi nejprve absolvujeme rozhovor, poté bude následovat klinické vyšetření a indikujeme ultrazvuk, mammografii, punkční biopsii či jiné potřebné vyšetření. Žádost na zobrazovací vyšetření prsu Vám může též vystavit gynekolog či praktický lékař. V případě nejasností je možná telefonická konzultace.

Operace prsu :
Operace pro nezhoubné útvary v prsu : provádíme po pečlivém uvážení a konzultaci s pacientkou či pacientem za krátkodobé hospitalizace většinou v celkové anestezii, kdy je z prsu z krátkého řezu vyjmuta nezhoubná bulka, kterou jsme již před operací ověřili pomocí punkční ( core cut ) biopsie - zpravidla se jedná o fibroadenom, fibro/lipom, popř. o cystu. Bulku samozřejmě ještě odesíláme na definitivní histologii přímo z operačního sálu. Výsledky jsou známy cca do 14 dnů. Do rány během operace můžeme vložit tenký drén ( = hadičku ze silikonu či jiného umělého materiálu ), který většinou 1-2 dny po operaci odstraňujeme. Drén slouží k odvádění pooperační tekutiny a zabraňuje tak případnému vzniku pooperačních komplikací, jako je hematom ( modřina ) v ráně, serom ( nahromadění čiré tekutiny ) v ráně apod.. Rána je poté sešita zpravidla plastickým stehem. Kontroly po operaci vč. odstranění stehů již po propuštění z nemocnice probíhají ambulantně v mammární poradně.

Operace pro zhoubné novotvary prsu :
Pro maligní onemocnění prsu je často nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin v podpaží. Ve většině případů je možné indikovat prs záchovný výkon ( BCS = Breast Conserving Surgery ), kdy se odstraní nádor i s příslušným lemem okolní zdravé prsní tkáně. Tento operační postup je zpravidla možné zvolit u časných stádií karcinomu prsu. Operační postup je šetrný, co nejméně invazivní, ale vždy podle zásad onkochirurgie. BCS bývá doplněn detekcí a exstirpací ( odstraněním ) spádové ( sentinelové ) mízní uzlinky v podpaží, kterou nacházíme za pomoci gama sondy a odstraňujeme ji ze zvláštního kratšího řezu v podpaží. Uzlinku je možné již v průběhu operace poslat patologovi na předběžné vyšetření, abychom zjistili, zda je zdravá či postižená metastázou nádoru a podle toho se rozhodujeme o další taktice operace v podpaží a pacientku tak mnohdy uchráníme zbytečného odstranění všech mízních uzlin v podpaží s následným rozvojem otoku celé horní končetiny, aj. obtíží.
V některých případech je nutné snesení celého prsu - tzv. ablace či totální mastektomie. Tento typ operace je zpravidla indikován při nádorech většího rozsahu, které nereagují na onkologickou léčbu, vícečetných ložiscích v jednom prsu, u pacientek, které po operaci nechtějí absolvovat ozařování, aj.. Ztráta prsu nemusí být pro pacientku definitivním řešením ! Po onkologické léčbě ( zpravidla 1-2 letech ) je možné provést náhradu prsu ve spolupráci s plastickým chirurgem implantátem či vlastní tkání, kdy se odebírá lalok kůže, podkoží i se svalem v podbříšku a tento se následně našije do místa chybějícího prsu.

Rozsah výkonu je vždy určen po dokončení kompletní diagnostiky a onkologického staigingu v multidisciplinárním týmu a po konzultaci s pacientkou či pacientem.

Hospitalizace a pooperační období :
Pacienti indikováni k operačnímu řešení jsou hospitalizování na standardním lůžkovém oddělení chirurgie, popř. ženy na gynekologii. K dispozici jsou 2-4 lůžkové pokoje s možností zajištění placeného nadstandardního lůžka ( 700 Kč/den ). Pooperačně jsou pacienti sledováni opět na standardním oddělení. Je kladen důraz na zahájení včasné rehabilitace, kterou se snažíme předejít omezení hybnosti horní končetiny a otoku. K rehabilitaci patří i výběr vhodných epitéz. Tyto nejsou pouze kosmetickou zálěžitostí, ale napomáhají správnému držení těla a dynamice páteře. Jistě mají i pozitivní psychologický efekt pro pacientku, která pak netrpí "syndromem prázdné podprsenky". Délka hospitalizace je dána rozsahem operačního výkonu a celkovým zdravotním stavem pacientky. Obvykle se pohybuje v rozmezí 3-7 dní.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Kateřina Stehlíková, MUDr. Martina Šťastná, MUDr. Monika Weisová St 12:00 – 15:00